گوش و حلق و بینی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
11197 منوچهر مجدی نسب قزوین خ فردوسی ساختمان پزشکان بوعلی ط 3
2221057
2
13572 میرعبدالعلی مجابی قزوین خ خیام شمالی ساختمان پزشکان رازی
3337680
3
16921 نصراله بیانی قزوین خ خیام چهارراه شهرداری
2227989
4
17677 داود اکبری قزوین چهارراه خیام کلینیک خیام 
3331627
5
19478 مهرداد  کوکبی قزوین میدان آزادی ساختمان پزشکان آزادی 
2237339
6
24833 رحیم آقائی قزوین سبزه میدان اول خ نادری ساختمان پزشکان روزبه 
2226331
7
29784 مسعود کاظمی قزوین خ سبزه میدان اول نادری ساختمان روزبه
2225176
8
35877 محمد معین توکلی قزوین خ فردوسی ساختمان پزشکان دهخدا ط 2
3325222
9
37530 ابوالفضل  قبادی قزوین چهارراه خیام ط فوقانی داروخانه خیام 
3321315
10
50998 شاپور صفری قزوین خ فردوسی ک رهبری
11
74721 فرشید صفدریان
12
86012 مریم  سفریان قزوین بیمارستان قدس