استادیوم فوتبال تا 1000 نفری

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
زمین لشگر16زرهی زمینها و استادیومهای فوتبال ارتش
2
مجموعه تختی زمینها و استادیومهای فوتبال قزوین - خ هلال‌احمر - مجموعه ورزشی تختی