استادیوم فوتبال تا 5000 نفری

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
استادیوم معلم زمینها و استادیومهای فوتبال آموزش وپرورش
2
شهید رجائی زمینها و استادیومهای فوتبال قزوین - بلوار آیت‌اله خامنه‌ای - جنب اداره کل تربیت بدنی