استخر روباز

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
استخر جهان آباد ورزشهای آبی روباز بسیج
2
استخرطرح آبیاری ورزشهای آبی روباز -
3
استخرعمران ورزشهای آبی روباز اداره عمران
4
استخرماشین آلات ورزشهای آبی روباز جهادکشاورزی
5
استخرمدرسه محمدقزوینی ورزشهای آبی روباز آموزش وپرورش
6
استخرمعلم ورزشهای آبی روباز آموزش وپرورش
7
مهد کودک شاپرک ورزشهای آبی روباز -
8
مهد کودک گلهای زندگی ورزشهای آبی روباز -