باستانی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
حضرتی سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16) -
2
زورخانه سیدکریم مومنی سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16) قزوین - خیابان حیدرییه روبروی مجموعه ورزشی غدیر
3
سیدکریم مؤمنی سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16) قزوین - خیابان حیدرییه روبروی مجموعه ورزشی غدیر
4
شهید رجائی سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16) قزوین - بلوار آیت‌اله خامنه‌ای - جنب اداره کل تربیت بدنی