تا3500 نفری

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
2500نفری بابائی سالنهای سقف بلند قزوین - خ فلسطین غربی مجموعه ورزشی شهید بابایی
2
نمونه سالنهای سقف بلند -
3
یاران سالنهای سقف بلند -