تمرینی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
آقابابا سالنهای سقف بلند شهرستان قزوین -روستای آقابابا
2
تختی سالنهای سقف بلند -
3
سالن بکندی سالنهای سقف بلند قزوین روستای بکندی
4
سالن پسرانه سالنهای سقف بلند قزوین - خ تهران قدیم - جنب هنرستان شهیدانصاری
5
سالن طرزکش سالنهای سقف بلند -
6
سالن کلج سالنهای سقف بلند قزوین روستای کلج
7
سالن نظام آباد سالنهای سقف بلند -
8
سیردان سالنهای سقف بلند قزوین - بخش طارم - شهر سیردان
9
شرکت گاز2 سالنهای سقف بلند -
10
شقایق سالنهای سقف بلند آموزش وپرورش
11
قزوین سالنهای سقف بلند -
12
قزوین سالنهای سقف بلند -
13
کوهین سالنهای سقف بلند قزوین - کوهین
14
مجموعه خواهران سالنهای سقف بلند -
15
مجموعه غدیر(بانوان) سالنهای سقف بلند قزوین - بلوار شهیدبهشتی - اول غیاث‌آباد - مجموعه ورزشی غدیر
16
محمودآباد سالنهای سقف بلند -
17
معلم کلایه سالنهای سقف بلند -
18
مینودر سالنهای سقف بلند -