رزمی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
اتحاد سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه -
2
تختی(ووشو) سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه قزوین - خ هلال‌احمر - مجموعه ورزشی تختی
3
خانه کونگ فو سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه -
4
شاهین سرخ سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه -
5
عدل سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه -
6
فدک سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه -
7
مجموعه غدیر(تکواندو) سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه قزوین - بلوار شهیدبهشتی - اول غیاث‌آباد - مجموعه ورزشی غدیر
8
مجموعه غدیر(جودو) سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه قزوین - بلوار شهیدبهشتی - اول غیاث‌آباد - مجموعه ورزشی غدیر (جودو)
9
مجموعه غدیر(کاراته) سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه قزوین - بلوار شهیدبهشتی - اول غیاث‌آباد - مجموعه ورزشی غدیر
10
مخابرات سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه -
11
مدرسه کاراته سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه -
12
مدرسه کاراته سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه -