زمین خاکی تمرینی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
آکوجان زمینها و استادیومهای فوتبال قزوین - آکوجان
2
آلتین کش زمینها و استادیومهای فوتبال قزوین- روستای آلتین کش
3
اورکن کرد زمینها و استادیومهای فوتبال قزوین - روستای اورکن کرد
4
حسین آباد زمینها و استادیومهای فوتبال قزوین - حسین آباد
5
زمین خاکی رامیان زمینها و استادیومهای فوتبال رازمیان
6
زمین خاکی شقایق زمینها و استادیومهای فوتبال شهرداری
7
سیاهپوش زمینها و استادیومهای فوتبال جاده سیردان - روستای سیاهپوش
8
شینقر زمینها و استادیومهای فوتبال قزوین روستای شینقر
9
کلج زمینها و استادیومهای فوتبال قزوین - کلج
10
معلم کلایه زمینها و استادیومهای فوتبال قزوین - معلم کلایه
11
نظام آباد زمینها و استادیومهای فوتبال قزوین - نظام‌آباد
12
هادی آباد زمینها و استادیومهای فوتبال روستای هادی آباد