زمین چمن تمرینی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
زمین چمن دانشگاه امام خمینی زمینها و استادیومهای فوتبال -
2
زمین چمن دانشگاه علوم پزشکی زمینها و استادیومهای فوتبال -
3
زمین چمن ماشین آلات زمینها و استادیومهای فوتبال جهادکشاورزی
4
زمین شرکت نفت زمینها و استادیومهای فوتبال شرکت نفت