طرح ضربتی روستائی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
رجائی دشت زمینهای ورزشی شهرستان قزوین روستای رجایی دشت
2
رزجرد زمینهای ورزشی روستای رزجرد
3
نیارک زمینهای ورزشی شهرستان قزوین روستای نیارک