چندمنظوره

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
افق سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه -
2
امام علی(ع) سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه سپاه
3
بانک تجارت سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه -
4
بانک صادرات سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه -
5
پارسیان2 سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه -
6
پدیده سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه -
7
پرشیا سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه -
8
تک اسپورت سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه -
9
حاج محمدباباشاهوردی سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه -
10
دلسا سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه -
11
سالن اقبالیه سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه اقبالیه
12
سالن بیمارستان رازی سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه بیمارستان رازی
13
سامان سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه -
14
قصرورزش سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه -
15
کنتورسازی سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه -
16
مجموعه غدیر(عفاف بانوان) سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16) قزوین - بلوار شهیدبهشتی - اول غیاث‌آباد - مجموعه ورزشی غدیر
17
مخابرات سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه -
18
مرصاد سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه -
19
معلم2 سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه آموزش وپرورش
20
ملل سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه -
21
نشاط سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه -
22
نمونه سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه -
23
نور سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه -