چند منظوره

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
جنت آباد زمینهای ورزشی غیر فعال
2
چمن مصنوعی آموزش پرورش زمینهای ورزشی آموزش وپرورش
3
زمین 22بهمن زمینهای ورزشی آموزش وپرورش
4
زمین جهان آباد زمینهای ورزشی بسیج
5
زمینهای مصلی زمینهای ورزشی شهرداری
6
سفلی زمینهای ورزشی غیر فعال
7
شیداصفهان زمینهای ورزشی -
8
طرزکش زمینهای ورزشی شهر کوهین - روستای طزرکش
9
فارسیان زمینهای ورزشی -
10
مجموعه جانبازان زمینهای ورزشی -
11
مجموعه خواهران زمینهای ورزشی -
12
محمودآباد علم خانی زمینهای ورزشی -