پرسکاری فلزات

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
پرسکاری حمیدرجبی موینی حمید رجبی موینی قزوین- خیابان کمربندی ترانزیت- داخل گاراژ یعقوبی -پلاک اصلی40-فرعی 5
2560563
2
تراشکاری (علی حیدری) علی حیدری قزوین -بلوار میرزا کوچک خان- جنب گاراژ خشکباری
2220135
3
تراشکاری و پرسکاری سایه حسین صیاری نیا قزوین- خیابان اسد آبادی- رود خانه بازار- پلاک 41-42
2234696