عمده فروشی ضایعات فلزات

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
تعمیرگاه موتور سیکلت حسینی محمد علیحسینی پیرگاو گلی خیابان راه اهن مقابل سه راهی بوئئن
09378354945
2
فروشگاه عباس امینی عباس امینی قزوین خیابان حافظ یک پلاک 204-ثبتی 488-آبی
2573990
3
محب علی چوپان محب علی چوپان قزوین خیابان نواب بازار روز ردیف 10 پلاک 3142-اصلی
3326206
4
محمد قلی پور محمد قلی پور قزوین خیابان حیدری خیابان شهید عباس پور پلاک 33-اصلی 14-فرعی 14-آبی
3321957
5
یوسفی امان اله یوسفی قزوین - بازار روز نواب 16 متری
3331433