تعمیر و تعویض جلوبندی خودرو

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
آهنگری و جلوبندی سازی طیبا رجبعلی طیبا خیابان تهرانقدیم روبروی قنادی توکل
2564082
2
اتوسرویس غیاثوند حسین یعقوبخانی غیاثوند محمود آباد نمونه بلوار آیت اله خامنه ای ایستگاه سوم جنب پل هوائی
3
برادران بهروزی زاده قربان بهروزی زاده کمربندی ترانزیت جنب نوبلی روبروی کوچه کرمانی
2562868
4
بوستر سازی ابراهیمی جانعلی ابراهیمی خیابان اسدآبادی روبروی بانک ملت
2559148
5
تعمیر جلوبندی پرشیا مهدی بابا خانیا خیابان میرزا کوچک خان انتهای کوی توحید - 2239037
6
تعمیر فرمان محمد محمد امیر احمدی جاده الموت روستای رشتقون روبروی مدرسه یاسین
7
تعمیر فنر وثوق مرتضی وثوق خیابان مولوی داخل گاراژ شاه قدم
2572468
8
تعمیرگاه 121 محمد قاقزانی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ نوروزیان جدید
9
تعمیرگاه احمد احمد خسروی بلوار میرزا کوچک خان داخل گاراژ خشکباری
3328609
10
تعمیرگاه المهدی ابوالفضل مومنی بلوار شهید بهشتی چهارراه مجاهد
11
تعمیرگاه ایران محمدحسن زارعی قزوین - خیابان امام خمینی (ره) - داخل گاراژ ایران
2226981
12
تعمیرگاه برادارن الهیاری هادی الهیاری کمربندی ترانزیت جنب بی سیم روبروی میمون قلعه
2560904
13
تعمیرگاه برادران مسعودی ابوالفضل مسعودی مقدم خیابان منتظری قدیم روبروی کوی قجرها
2559066
14
تعمیرگاه پارس خودرو ابوالقاسمی قربانعلی ابوالقاسمی خیابان میرزا کوچک خان جنب کوی توحید
15
تعمیرگاه جلوبندی محمدرضا میرزائی محمد رضا میرزائی خیابان میرزا کوچک خان داخل گاراژ ساروخانی
2232032
16
تعمیرگاه جهان هیدرولیک منصور جباری بلوار میرزا کوچک خان داخل گاراژ اصلانها
2243614
17
تعمیرگاه چگینی مرتضی میر خوند چگینی بلوار شهید باهنر نرسیده به فلکه حسن پور
3369798
18
تعمیرگاه حاجی آقائی حبیب حاجی آقائی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ مولائی
2555492
19
تعمیرگاه حیدر غیاثوند حیدر غیاثوند قزوین بلوار میرزا کوچک خان کوچه توحید
2221412
20
تعمیرگاه سید محمدی پور سید محمد محمدی پور بلوار میرزاکوچک خان جنب انبار کانادا
2233849
21
تعمیرگاه قائم (عج) حسن رحمانی اول خیابان غیاث آباد خیابان کشاورز
3678807
22
تعمیرگاه محمد مسعود مقدم محمد مسعود مقدم خیابان اصفهان جنب کوچه موسوی
2572898
23
جلوبندی آذربایجانی رضا آذربایجانی خیابان میرزاکوچک خان ابتدای خیابان نسیم شمال
2237579
24
جلوبندی امیر علی سدی احمدی امیر علی سدی احمدی خیابان مولوی داخل گاراژ حیدری
25
جلوبندی ایده ال مهرداد حکمی خیابان بلوار آیت اله خامنه ای داخل گاراژ هتل قدس - 2224154
26
جلوبندی بابائی چگینی سید جعفر بابائی چگینی خیابان میرزا کوچک خان داخل گاراژ البرز
2233756
27
جلوبندی حسن بیگی حسین حسن بیگی خیابان نواب شمالی مقابل پارک
28
جلوبندی دشتی مجید دشتی بلوار آیت اله خامنه ایداخل گاراژ کارواش 2000
2235758
29
جلوبندی دشتی ناصر دشتی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ جباری
2570220
30
جلوبندی رضا رضا اعطاسی خیابان منتظری قدیم داخل گاراژ خشکباری
2553207
31
جلوبندی سازی محمد رضا اصغری قزوین خیابان نواب شمالی روبروی آتش نشانی
09356383067
32
جلوبندی سازی 2000 علیرضا میرزایی خیابان میرزاکوچک خان جنب نمایشگاه مرکزی
2223440
33
جلوبندی سازی آذربایجانی کرمعلی آذربایجانی خیابان امام خمینی (ره ) داخل گاراژ ثلاث
2232512
34
جلوبندی سازی ابوالفضل ابوالفضل حسن عبداله خیابان کمربندی ترانزیت (جمهوری اسلامی ) جنب گاراژ حسام پور
2568330
35
جلوبندی سازی اسداله اسداله اسپرورینی قزوین - خیابان اسدآبادی - داخل گاراژ صداقت
2570623
36
جلوبندی سازی اسداله محب عبدی اسداله محب عبدی بلوار آیت اله خامنه ای داخل گاراژ البرز
2240108
37
جلوبندی سازی اسمعیلی نور اله اسمعیلی خیابان میرزا کوچک خان داخل گاراژ کریمی
2227046
38
جلوبندی سازی افشار رضا افشار طوینانی محمود آباد نمونه بلوار آیت اله خامنه ای ایستگاه سوم
39
جلوبندی سازی امید عباس رحمانی زاده فرد خیابان نواب مقابل مسجد محمد خان بیک
2232655
40
جلوبندی سازی امیر امین شاه محمدی میرزا کوچک خان نرسیده به نمایندگی محلوجی
2240207
41
جلوبندی سازی ایران صنعت مجید نوروزی بلوار آیت اله خامنه ای روبروی هتل قدس
42
جلوبندی سازی باباخانیا محمد جعفر باباخانیا خیابان امام خمینی (ره) داخل گاراژ رحمانی
2232806
43
جلوبندی سازی باباخانیا حمید باباخانیا خیابان کمربندی ترانزیت (جمهوری اسلامی ) داخل گاراژ امید
2550989
44
جلوبندی سازی پارس حمید مهاجری خیابان اسدآبادی داخل گاراژ نوروزیان جدید
45
جلوبندی سازی پژو دادوند حسین دادوند خیابان تهران قدیم داخل گاراژ روحانی
2560468
46
جلوبندی سازی پیانی حسین پیانی خیابان منتظری جدید نرسیده به خیابان تبریز
2561905
47
جلوبندی سازی ترانزیت اکبر کشاورز حسین آبادی کمربندی ترانزیت مقابل میمون قلعه
48
جلوبندی سازی جباری علی جباری خیابان نواب جنوبی داخل گاراژ ارابه
2231627
49
جلوبندی سازی جهان جهانگیر نصری خیابان میرزا کوچک خان داخل گاراژ خشکباری
2238204
50
جلوبندی سازی حسن حسن محمد بیگی سلخوری خیابان میرزا کوچک خان کوی توحید داخل گاراژ موسوی
2229476
51
جلوبندی سازی حسن پور اکبر حسن پور بلوار میرزا کوچکخان کوی ژاندارمری مقابل اداره اماکن
2239733
52
جلوبندی سازی حسن میرزائی حسن میرزائی خیابان امام خمینی داخل گاراژ ثلاث
2223280
53
جلوبندی سازی حسینی سید عبداله حسینی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ مهر اخوان
54
جلوبندی سازی حسینی سید علی حسینی مینودر بلوار صیاد شیرازی جنب پمپ بنزین فردوسی
3783005
55
جلوبندی سازی حقیقت علی مددخانی قزوین - بلوار میرزا کوچک خان - گاراژ ایران اتومبیل
2235870
56
جلوبندی سازی حمید حمید عبدالهی فرد کمربندی ترانزیت نرسیده به میمون قلعه جنب نمایشگاه رحمان
57
جلوبندی سازی حیدری علیرضا حیدری بلوار خرمشهر مقابل بیمه تامین اجتماعی شعبه 4
2574960
58
جلوبندی سازی داداشی حمید داداشی قزوین خیابان منتظری قدیم - داخل گاراژ خشکباری
3671397
59
جلوبندی سازی دقیق کاظمی روح اله کاظمی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ خورشید
60
جلوبندی سازی راهی ابراهیم راهی اقبالیه خیابان امام خمینی(ره)
61
جلوبندی سازی رحمان رحمان برجعلی قزوین - خیابان منتظری قدیم - داخل گاراژ خشکباری
2559484
62
جلوبندی سازی رستم امامقلی رستم امامقلی خیابان امام خمینی (ره ) داخل گاراژ رحمانی
2237212
63
جلوبندی سازی رضا کیامیری رضاعلی کیامیری قزوین - بلوار میرزا کوچک خان - داخل گاراژ
2221678
64
جلوبندی سازی زارعی ابوطالب زارعی قزوین چهار راه سپه داخل گاراژ عصار زاده
2574114
65
جلوبندی سازی سانترال (صمد) صمد امامقلی خیابان امام خمینی (ره) داخل گاراژ رحمانی
2232779
66
جلوبندی سازی سنگین نصری مسلم نصری بلوار میرزا کوچک خان روبروی انبار کانادا
3325779
67
جلوبندی سازی سید ضیاء سید ضیاء حسینی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ اتو پارس
2568057
68
جلوبندی سازی شهرام شهرام کشاورز رضایی محمود آباد نمونه بلوار آیت اله خامنه ای ایستگاه اول
69
جلوبندی سازی صداقت اصغر اصلی بیگی خیابان نواب شمالی روبروی پارک
70
جلوبندی سازی صداقت خیراله صمدی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ صداقت
2568237
71
جلوبندی سازی صداقت رمضان اسدی جاده رشت روستای ناصر آباد خیابان اصلی روبروی اداره بهداشت
72
جلوبندی سازی عباس عباس خمسه خیابان میرزا کوچک خان جنب گاراژ اصلانها کوی ذوالقدر
2237448
73
جلوبندی سازی علی علی طیبی قزوین - بلوار آیت اله خامنه ای - جنب لوازم فروشی صالحی
2243627
74
جلوبندی سازی علی علی احمدی دوگاهه قزوین - بلوار آیت اله خامنه ای - داخل گاراژ کارواش 2000
2238833
75
جلوبندی سازی علی بخشی حسین علی بخشی قزوین - خیابان اسدآبادی - مقابل نمایندگی تویوتا
2560356
76
جلوبندی سازی علیپور مسلم علیپور فرخ بلوار میرزا کوچک خان کوی شهید حسینی
2233630
77
جلوبندی سازی فجر موسی صمدی کمربندی ترانزیت نرسیده به گاراژ امید نو
2556270
78
جلوبندی سازی قائم مرتضی جمالی کمربندی ترانزیت جنب فرهنگسرای شهید رجائی
2566270
79
جلوبندی سازی کاظملو رضا کاظم لو فلکه تهرانقدیم خیابان تالار جنب تاکسیرانی
3320176
80
جلوبندی سازی کیومرث کیومرث اسمعیلی کمربندی ترانزیت روبروی پمپ بنزین پویان نبش کوچه حیدری
2560510
81
جلوبندی سازی گنج علی نیا محمد رضا گنجعلی نیا خیابان کمربندی ترانزیت چهار راه نوبلی نرسیده به میدان تره بار
2570244
82
جلوبندی سازی لطفی حسن لطفی قزوین - خیابان راه آهن - روبروی مسجد طاق بهلول
2565089
83
جلوبندی سازی مجید مجید محمد بیگی سلخوری خیابان امام خمینی (ره) داخل گاراژ رحمانی
84
جلوبندی سازی محمد محمد رحمنی خیابان میرزا کوچک خان داخل کوی ژاندارمری
2234490
85
جلوبندی سازی محمد امیر مجید صالحی بلوار میرزا کوچک خان داخل گاراژ کاسپین ( اصفهانی)
86
جلوبندی سازی محمودیان محمد علی محمودیان خیابان کمربندی ترانزیت جنب فرهنگسرا
2559179
87
جلوبندی سازی مرتضی مرتضی خوئینی قزوین - بلوار میرزا کوچک خان داخل گاراژ کشاورز
88
جلوبندی سازی مرکزی حسین رسولی برزگر خیابان منتظری جدید داخل گاراژ یزدی فر
2554651
89
جلوبندی سازی مستوفی فر حمید رضا مستوفی فرد بلوار آیت اله خامنه ای داخل گاراژ امدادی
2226786
90
جلوبندی سازی مسلم مسلم داودی خیابان اصفهان جنب گاراژ نجفی
2552614
91
جلوبندی سازی مهران پور مسلم مهران پور خیابان جاده قدیم تهران داخل گاراژ وحدت
2572214
92
جلوبندی سازی نجفی سبحان نجفی محمود آباد نمونه خیابان آیت اله خامنه ای ایستگاه دوم
93
جلوبندی سازی نوروزی حسین نوروزی اقبالیه خیابان امام خمینی ( ره ) پشت بنزین جنب گاراژ صافکاران
94
جلوبندی سازی وحدت عابس عالمی بلوار میرزا کوچک خان کوچه الماس داخل گاراژ خیاطها
95
جلوبندی صداقت رضا میرزائی خیابان میرزا کوچک خان جنب چهارراه نسیم شمال
2233773
96
جلوبندی عظیمی عطوف عظیمی چمنی خیابان میرزاکوچک خان داخل گاراژ آرازخانی
2237973
97
جلوبندی علی علی افشار طونیانی خیابان میرزا کوچک خان اول نسیم شمال داخل گاراژ ذوالقدر
2243549
98
جلوبندی ممتاز ممتاز انصاری کمربندی شهید رجائی چهارراه آبشار و غیاث آباد پلاک 9
3352217
99
جلوبندی نظری علی نظری خیابان امام خمینی داخل گاراژ رضوی
2233210
100
حسین حق وردی حسین حق وردی قزوین - خیابان اسدآبادی - داخل گاراژ سرهنگ پور هاشم
2228629
101
سید علی سید باقری سید علی سید باقری قزوین - بلوار آیت اله خامنه ای - جنب تالار پذیرائی توحید
2235639
102
فنر سازی چگینی شادی یرمردوند چگینی خیابان امام خمینی (ره) داخل گاراژ رحمانی
103
کمک فنر ابتکار محمدنقی هادی نژاد قزوین - بلوار میرزا کوچک خان - مقابل کوچه ژاندارمری
2222935
104
کمک فنر سازی علی سید علی سید باقری خیابان بلوار آیت اله خامنه ای جنب تالار پذیرائی توحید - 2235639
105
کمک فنر سازی فرزاد محمود رحمانی قزوین - بلوار آیت اله خامنه ای - داخل گاراژ کارواش 2000
2243563
106
کمک فنر سازی مدرن علی ذوالقدر بلوار آیت اله خامنه ای بالاتر ازهتل توحید
107
لنت کوبی تندکی قاسم تندکی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ حقیقت
2570594
108
لنت کوبی صفدری ابراهیم صفدری خیابان اسدآبادی داخل گاراژ کلدانی
2232640
109
مهدی حیدری مهدی حیدری قزوین - بلوار میرزا کوچک خان - کوچه توحید - گاراژ تقوی
110
نام آوران رضا عرب رضا پارسیان خیابان امام خمینی (ره) رودخانه بازار پشت شهرداری منطقه یک
2229829