تعمیر و پرس انواع لوله و شیلنگ

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
پرس شیلنگ برجی وحید برجی جاده شرکت نفت ( بلوار ابوترابی ) جنب چلوکبابی ملی
2
پرس شیلنگ روح اله محسن روح اله خیابان اسدآبادی جنب گاراژ خورشید
2222851
3
پرس شیلنگ صفدری اسماعیل صفدری خیابان اسدآبادی دوراهی همدان جنب گاراژ جباری
2560390
4
پرس شیلنگ گروسی علی گروسی خیابان اسدآبادی روبروی گاراژ درخشان
2246266
5
پرس شیلنگ گلشن پور عباس گلشن پور خیابان اسدآبادی جنب گاراژ سرهنگ
2229904
6
تکنو شیلنگ سعید روح اله خیابان اسدآبادی خیابان صناعت جنب آژانس دانش
2573072
7
رضا رنجبر امیدی رضا رنجبر امیدی قزوین - خ اسدآبادی - جنب گاراژ حقیقت
2558547
8
فروشگاه کاظمی رضا کاظمی قزوین - خیابان اسدآبادی - روبروی اداره غله
2226339
9
لوله کشی اتومبیل حاج سید تقیا سید محمد حاج سید تقیا خیابان اسدآبادی داخل گاراژ خورشید
10
لوله کشی امید محمد بهشتی نیا خیابان اسدآبادی داخل گاراژ صداقت نو
11
لوله کشی ترمز اتومبیل ملکی 2 اکبر ملکی قزوین خیابان اسدآبادی داخل گاراژ صداقت نو
12
لوله کشی کامیون سید احمد سید احمد حاج سید تقیا خیابان جاده تهرانقدیم داخل گاراژ وحدت
2572215
13
هیدروشیلنگ رحیمی محمد رحیمی خیابان جاده قدیم تهران جنب تعاونی درودگران
2556133
14
هیدروشیلنگ کمال مهدی محمدی خیابان اسدآبادی دو راهی همدان جنب باسکول صداقت نو
2551553