آهن گری و آهن کشی انواع خودرو

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
سید پور موسوی سید ابوالقاسم سید ابوالقاسم سید پور موسوی قزوین جاده تهران قدیم گاراژ اهوازی
2
کاسه چی علی اکبر علی اکبر کاسه چی قزوین خیابان اسدابادی جنب فلکه همدان
2568597
3
محبی خواه عباس عباس محبی خواه قزوین - خ اسد ابادی گاراژ نوروزیان
2573987
4
محمدرضا ملک محمدی محمدرضا ملک محمدی قزوین خ اسدابادی گاراژ نوروزیان
2567461
5
مهدی اسماعیلی اکبر مهدی اسماغیلی قزوین خیابان اسدابادی گاراژ صداقت نو
6
نیک مسلک علی علی نیک مسلک قزوین - خ اسد ابادی گاراژ خورشید