صافکاری و گلگیرسازی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
آقامیر باقری علی آقا میر باقری قزوین بلوار شهید ابوترابی داخل گاراژ عبادی
2
اباذر قنبری اباذر قنبری قزوین خ میرزا کوچک خان گاراژ البرز
2233817
3
ابراهیم شاطرها ابراهیم شاطرها قزوین جاده قدیم تهران گاراژ روزبه پلاک 43-اصلی 1184/165-فرعی
2569339
4
ابراهیم گودرزوند چگینی ابراهیم گودرزوند چگینی قزوین محمودآباد نمونه خیابان خامنه ای نبش کوچه شریعتی
5
ابراهیم میرخوندچگینی ابراهیم میرخوندچگینی محمودآباد نمونه بلوار خامنه ای نبش مطهری
02822264813
6
ابوالفضل برزگر ابوالفضل برزگر قزوین خ منتظری قدیم کاراژ صداقت
7
احسان اله محمودی احسان اله محمودی خیابان میرزا کوچک خان گاراژ البرز
8
احمد علیزاده احمد علیزاده فزوین بلوار خامنه ای گاراژ صحرائی
9
احمد محمدی شاد احمد محمدی شاد قزوین بلوار آیت اله خامنه ای جنب هتل توحید
2223635
10
اسد عسگری اسد عسگری قزوین خ میرزا کوچک خان گاراژ سید جوادی
11
اسماعیل باقری کمر رودی اسماعیل باقری کمرودی قزوین خ نواب شمالی نبش کوچه 46
12
اسماعیل حاجتی اسماعیل حاجتی قزوین خ اصفهان جنب انبار مواد غذائی رزازیان
13
اسماعیل رضائی اسماعیل رضائی قزوین - خ میرزا کوچک روبروی دکورا
2239979
14
اسماعیل شرفی اسماعیل شرفی قزوین خیابان میرزا کوچک خان کوچه توحید
2221677
15
اسماعیل عالمی اسماعیل عالمی قزوین میرزا کوچک خان کوچه حسینی گاراژ خیاطها
16
اسماعیل گیلکی اسماعیل گیلکی قزوین خ نواب جنوبی گاراژ ارابه
2242539
17
اصغر هاشمی اصغر هاشمی اقبالیه پشت پمپ بنزین گاراژ صافکاران
5412270
18
اصلان موحد زاده اصلان موحد زاده قزوین خیابان میرزا کوچک خان نبش خیابان بهار
19
اکبر بابائی اکبر بابائی قزوین خ اصفهان نبش کوچه 15
20
اله یار ماله میر اله یار ماله میر قزوین خیابان میرزا کوچک خان مقابل انبار نوشابه
21
ایرج برزگر نوروزی ایرج برزگر نوروزی قزوین خ اسدابادی گاراژ صداقت نو
22
بهرام علی بخشی بهرام علی بخشی قزوین - خ اسد ابادی روبروی گاراژ نوروزیان جدید
23
بهروز شیراحمدی بهروز شیر احمدی قزوین اسدابادی جنب گاراژ مولائی
2556441
24
تقی یوسفی تقی یوسفی قزوین خیابان امام گاراژ ایران
25
تیمور کاکاوند تیمور کاکاوند قزوین خ نواب جنوبی مقابل میدان تره بار
2576501
26
جعفر خوئینی جعفر خوئینی قزوین خ امام پشت شهرداری منطقه یک
27
جمشید رشوند جمشید رشوند قزوین خ میرزا کوچک خان روبروی دکورا
28
جواد آقابیگی جواد اقا بیگی بلوار خامنه ای گاراژ کارواش 2000
29
چنگیز مافی چنگیز مافی قزوین خ میرزا کوچک خان کوچه ژاندارمری
30
حاجتی سمسی محمد حاجتی سمسی قزوین خیابان اصفهان مقابل کوچه گل آرا
31
حبیب اله علیزادگان حبیب اله علیزادگان قزوین خیابان میرزا کوچک خان گاراژ ساروخانی
2233774
32
حجت اله خدادادی حجت اله خدادادی قزوین اسدابادی گاراژ کلانی
3660913
33
حسن پورعلی محمدی حسن پور علی محمدی قزوین بلوار خامنه ای گاراژ البرز
34
حسن توکلی حسن توکلی قزوین کمربندی ترانزیت گاراژ ایاز
35
حسن حجت شمامی حسن حجت شمامی قزوین خیابان اسدابادی گاراژ جباری
36
حسن طاهری حسن طاهری قزوین جاده قدیم تهران مجتمع شهید رجائی گاراژ داکرانی
37
حسن کشتکار میزوجی حسن کشتکار میزوجی قزوین بلوار خامنه ای گاراژکارواش 2000
38
حسن مرادی حسن مرادی قزوین خیابان میرزا کوچک خان گاراژ البرز
39
حسنعلی رضائی حسنعلی رضائی قزوین خیابان میرزا کوچک خان گاراژ خشکباری
40
حسین رشوند حسین رشوند قزوین - خ میرزا کوچک خان گاراژ سلمان
2237184
41
حسین صادقی حسین صادقی قزوین خیابان میرزا کوچک خان جنب رستوران نسیم شمال
42
حسین صفاری حسین صفاری قزوین کمربندی ترانزیت جنب تالار کشاورز
43
حسین کمالی حسین کمالی قزوین خ کمربندی ترانزیت گاراژ یعقوبی
2568436
44
حسین نجفی حسین نجفی قزوین خیابان امام گاراژخورشید
2223839
45
حکمعلی باجلان حکمعلی باجلان قزوین - خ میرزا کوچک خان گاراژ اصلانها
2243615
46
حمید مهدی تبار حمید مهدی تبار قزوین اسدابادی گاراژ نوروز یان
2572270
47
حمیدرضا بابکان حمیدرضا بابکان قزوین خیابان اسدابادی گاراژ مولائی
2555455
48
حمیدرضا برزگر حمید رضا برزگر قزوین خیابان مولوی گاراژ شاه قدم
2574063
49
حمیدرضا سلطانی پناه حمیدرضا سلطانی پناه قزوین اسدابادی تقاطع شهید انصاری
2568826
50
حیدر بیدار حیدر بیدار قزوین خ امام گاراژ رحمانی
2239111
51
حیدر علی بخشی حیدر علی بخشی قزوین خیابان اصفهان جنب گاراژ بابا گیلک
52
حیدر یوسفی حیدر یوسفی قزوین خیابان اسدابادی گاراژ اتو پارس
3327837
53
خداداد نجارها خداداد نجارها قزوین خ بلوار خامنه ای گاراژ هتل قدس
2240966
54
داود ملک محمدی داود ملک محمدی قزوین - خ اسد ابادی گاراژ نوروزیان
2555033
55
دوستعلی دوستی دوستعلی دوستی قزوین خیابان اسدابادی گاراژ خورشید
56
ذبیح اله اقبالی زاده ذبیح اله اقبالی زاده قزوین خیابان میرزا کوچک خان مقابل اهن فروشی زنجانچی
57
رجب منصوری پارسا رجب منصوری پارسا قزوین - خ میرزا کوچک خان گاراژ ذوالقدر
58
رحیم شکیب فرد رحیم شکیب فرد قزوین خ میرزا کوچک خان گاراژ قاسمی
59
رسول وداعیان رسول وداعیان قزوین جاده قدیم تهران گاراژ وحدت
60
رضا تاند رضا تاند قزوین کمربندی ترانزیت جنب نوبیلی
2568256
61
رضا زاد عبداله رضا زاد عبداله قزوین - خ میرزا کوچک خان جنب گاراژ ایران خودرو
3681496
62
رضا کدخدائی رضا کدخدائی قزوین خیابان میرزا کوچک خان کوچه شهید حسینی
63
رمضانعلی زارعی رمضانعلی زارعی قزوین خیابان اسدابادی گاراژ نوروزیان
2565489
64
رمضانی مصطفی مصطفی رمضانی قزوین - خ میرزا کوچک خان گاراژ قاسمی
65
روح اله ربیعی روح اله ربیعی قزوین بلوار خامنه ای گاراژ کارواش2000
2244521
66
زینب آزاد بخش کنف گورابی زینب آزاد بخش کنف گورابی قزوین بلوار خامنه ای جنب تعمیرگاه دلگزم
67
سعید دشتی سعید دشتی قزوین خیابان امام گاراژ دشتی
2223170
68
سهیل میرزا رسولی سهیل میرزا رسولی قزوین خیابان اسدابادی گاراژ خورشید
2236391
69
سید عباس حسینی سید عباس حسینی قزوین بلوار آیت اله خامنه ای روبروی آلومتک
70
سید عیسی حسینی سید عیسی حسینی قزوین - خ میرزا کوچک خان جنب گاراژ اصلانها
3665032
71
سید قاسم حسینی سید قاسم حسینی قزوین خ بلوار خامنه ای داخل گاراژ کارواش 2000
3784375
72
سید کریم حسینی سید کریم حسینی قزوین خ بلوار خامنه ای داخل گاراژ البرز
73
سید محسن حسینی سید محسن حسینی قزوین خ تهران قدیم گاراژ خاور میانه
2570263
74
سید محمد حسینی سید محمد حسینی قزوین خ اسدابادی گاراژ صداقت
75
سید مهدی حسینی سید مهدی حسینی قزوین خیابان میرزا کوچک خان خیابان بهار
76
شعبان خلج شعبان خلج قزوین کمربند ی ترانزیت جنب چلوکبابی کشاورز
77
صادق بیجاری نودهی صادق بیجاری نودهی قزوین خیابان میرزا کوچک خانمقابل انبار کانادا
78
صافکاری تک آدینه هادی آدینه کوهین جاده رشت روستای آرشت
79
صافکاری سیدی احمدی محمود سیدی احمدی قزوین اسدابادی گاراژ نوروزیان جدید
80
صفر صادقیان صفر صادقیان قزوین - اسدابادی گاراژ سعادت
2225709
81
صمد زارعی صمد زارعی قزوین بلوار آیت اله خامنه ای داخل گاراژ امدادی
82
عباس امانی جنتی عباس امانی جنتی قزوین خ اسدابادی گاراژ کلانی
2223906
83
عباس ذوالقدری عباس ذوالقدری خیابان میرزا کوچک خان کوچه توحید گاراژتقوی
84
عباس کاسیانی عباس کاسیانی قزوین خیابان امام گاراژ رحمانی
85
عباس کربلائی رضائی عباس کربلائی رضائی قزوین خیابان مولوی گاراژحیدری
2239603
86
عباس کشاورز جنتی عباس کشاورز جنتی قزوین - کمربندی ترانزیت جنب سازمان ترافیک
87
عباسعلی احمدی عباسعلی احمدی قزوین - خ اسد ابادی گاراژ صداقت
2563574
88
عبداله پور جعفر جعفر عبداله پور قزوین خیابان تهران قدیم گاراژ خاورمیانه
2570519
89
عربعلی محمد بیگی عربعلی محمدبیگی قزوین خیابان اسدابادی گاراژ اتوپارس
2573034
90
علی اسماعیلی علی اسماعیلی قزوین اسدابادی گاراژ نوروزیان جدید
2569741
91
علی اصغر ترکمن علی اصغر ترکمن قزوین فلکه تهران قدیم گاراژ خاورمیانه
92
علی اصغر سلیمی علی اصغر سلیمی قزوین خیابان تهران قدیم جنب بانک صادرات گاراژ علی یار
2556732
93
علی اصغر علی محمدی علی اصغر علی محمدی قزوین بلوار خامنه ای جنب گاراژ کارواش
94
علی اکبر باج علی اکبر باج خیابان میرزا کوچک خان گاراژ اردکانی
2223333
95
علی اکبر حسنجانی علی اکبر حسنجانی قزوین بلوار خامنه ای گاراژ کارواش 2000
2239927
96
علی اکبر کشاورز علی اکبر کشاورز قزوین خ منتظری گاراژ خشکباری
97
علی بابا دوستی علی بابا دوستی قزوین بلوار خامنه ایی گاراژ کارواش
2243452
98
علی پور مختار علی پور مختار قزوین خیابان اسدابادی گاراژ نوروزیان جدید
99
علی پورعلی محمدی علی پور علی محمدی قزوین خ بلوار خامنه ای روبروی هتل قدس
100
علی جبارا علی جبارا قزوین خ بلوار خامنه ای جنب گاراژ امدادی
101
علی حیدری امین ابادی علی حیدری امین ابادی قزوین خیابان اصفهان جنب کوچه میثم
102
علی ذوالفقاری حاجی آبادی علی ذوالفقاری حاجی آبادی اقبالیه خیابان امام گاراژ صافکاران
103
علی زینلی علی زینلی قزوین خیابان میرزا کوچک خان جنب کارخانه دکورا
104
علی زینلی نقی بیگی علی زینلی نقی بیگی قزوین خیابان اصفهان نبش کوچه نظری
105
علی سعیدی علی سعیدی قزوین بلوار ایت اله خامنه ای جنب گاراژ 110
106
علی سیاهکلی علی سیاهکلی قزوین بلوار خامنه ای روبروی الومتک
107
علی کدخدایی علی کدخدایی قزوین خیابان آیت اله خامنه ای جنب کارخانه آلومتک
2222992
108
علی محمودی علی محمودی قزوین - خ میرزا کوچک خان جنب دکورا
2220121
109
علیرضا برزگر علیرضا برزگر قزوین خیابان منتظری قدیم گاراژ عصار زاده
2567212
110
عمران حسینی معتمد عمران حسینی معتمد قزوین بلوار خامنه ای گاراژ هتل قدس
2231412
111
غلامحسن بلوکی غلامحسن بلوکی قزوین خ امام گاراژ ثلاث
2225666
112
غلامحسن نحویها غلامحسن نحویها قزوین خ اسد ابادی گاراژ صداقت نو
2569290
113
غلامرضا غیاثوند غلامرضا غیاثوند قزوین - خ امام گاراژ ثلاث
2231759
114
فخراله رشوند فخراله رشوند قزوین بلوار خامنه ای روبروی هتل قدس
115
فرهاد درویش حسینی فرهاد درویش حسینی اقبالیه خیابان فرزانگان گاراژ صافکاران
116
فریدون توکلی فریدون توکلی قزوین جنب پل راه اهن روبروی بستنی فلاح
2568927
117
فریدون رمضانی فریدون رمضانی قزوین خ میرزا کوچک خان روبروی گاراژ خشکباری
118
قاسم حسن عبداله قاسم حسن عبداله قزوین کمربندی ترانزیت مقابل گاراژ حسام پور
2568330
119
قاسم رحمت ابادی قاسم رحمت ابادی قزوین اسدآبادی گاراژ صداقت نو
120
قدرت اله مراقی قدرت اله مراقی قزوین خ اسدابادی گاراژ خورشید
121
قدرت سعیدی مقدم قدرت سعیدی مقدم خیابان میرزا کوچک خان مقابل آهن فروشی اره چی
122
قدرت کلهر قدرت کلهر قزوین خیابان میرزاکوچک خان کوچه شهید حسینی گاراژ خیاطها
123
قدرت نقدی قدرت نقدی قزوین بلوار خامنه ای جنب گاراژ البرز
124
قربانعلی انصاری قربانعلی انصاری قزوین خ بلوار خامنه ای جنب گاراژ انصاری
2221239
125
کاظم رحیمی کاظم رحیمی قزوین فلکه تهران قدیم گاراژ حصیر بافی
126
کاظم علی شیرمحمدی کاظم علی شیرمحمدی قزوین خ اسدابادی جنب گاراژ مولائی
127
کرمعلی زینل کرمعلی زینل قزوین خیابان میرزا کوچک خان گاراژ خشکباری
2225500
128
کریم دست باز کریم دست باز قزوین - خ اسد ابادی روبروی گاراژ دقیق
129
مجید بابائی مجید بابائی قزوین خیابان میرزا کوچک خان کوچه ژاندارمری
130
محرم علی نبئی محرمعلی نبئی قزوین خیابان امام خمینی گاراژ مرندی
131
محرم ملارضی محرم ملا رضی قزوین خ اسدابادی گاراژ صداقت
2569320
132
محرمعلی حسن جانی محرمعلی حسن جانی قزوین خ تهران قدیم گاراژ صحافیان
2570165
133
محسن قوامی فر محسن قوامی فر قزوین بلوار خامنه ای گاراژ صحرائی
134
محمد آمدی محمد آ مدی قزوین خیابان امام گاراژ رحمانی
2243166
135
محمد بخشی محمد بخشی قزوین خیابان اسدابادی گاراژ نوروزیان
2565373
136
محمد بشکول محمد بشکول قزوین - خ امام گاراژ رحمانی
2234975
137
محمد پرویزی فرد محمد پرویزی فرد قزوین خیابان اصفهان
138
محمد حسن صلواتیها محمد حسین صلواتیها قزوین خیابان شهدا گاراژ حافظ پلاک 117-اصلی 1-فرعی
2226072
139
محمد حیدری محمد حیدری قزوین خ اسدابادی گاراژ نوروزیان جدید
2566195
140
محمد ذوالقدر محمد ذوالقدر قزوین - خ امام گاراژ رحمانی
2232803
141
محمد رضایی محمد رضائی قزوین بلوار میرزا کوچک خان گاراژ سلمان
142
محمد رمضانی محمد رمضانی قزوین خیابان میرزا کوچک خان گاراژ قائم
143
محمد زینلی محمد زینلی قزوین خیابان امام داخل گاراژ ایران
144
محمد سعید پورصالحی محمد سعید پور صالحی قزوین بلوار خامنه ایی جنب گاراژ کارواش
2224253
145
محمد فرهمند مهر محمد فرهمند مهر قزوین - خ امام گاراژ مرندی
2234015
146
محمد گودرزوند چگینی محمد گودرزوند چگینی خیابان میرزا کوچک خان گاراژ مرغداری زیبا
147
محمد ملازینلی محمد ملازینلی قاقازانی قزوین کمربندی ترانزیت گاراژ امید نو
148
محمد مومن زاده محمد مومن زاده قزوین خیابان اسدابادی گاراژ صداقت
149
محمد نبئی محمد نبئی قزوین خیابان میرزا کوچک خان کوچه شهید حسینی
2238695
150
محمدابراهیم فیض الهی محمد ابراهیم فیض الهی قزوین خ میرزا کوچک خان مقابل خ بهار
151
محمداسماعیل جعفری محمداسماعیل جعفری قزوین خیابان اسدابادی گاراژ کلانی
2236275
152
محمدتقی دیندار مهربان محمد تقی دیندار مهربان قزوین خیابان میرزا کوچک خان گاراژ فرج زاده
2226132
153
محمدحسن حیدری محمد حسن حیدری قزوین - خ امام گاراژ رحمانی
2234374
154
محمدحسن مهدی ابادی محمد حسن مهدی ابادی قزوین جاده قدیم تهران جنب کوره بانکی
155
محمدحسین رشوندی محمدحسین رشوندی قزوین میرزاکوچک خان گاراژ حاج میرزا کریم
2235980
156
محمدرضا کدخدایی محمدرضا کدخدایی قزوین خیابان اسد آبادی روبروی گاراژ نوروزیان
2557570
157
محمدعلی طایفه علی محمدعلی طایفه علی قزوین کمربند ی ترانزیت پائین تراز پمپبنزین گاراژبهروزی زاده
158
محمدعلی کاکاوند محمد علی کاکاوند قزوین خیابان امام گاراژ ثلاث
2228450
159
محمدولی نبئی محمد ولی نبئی قزوین میرزا کوچک خان کوچه شهید حسینی
160
محمدی سینکی مجید مجید محمدی سینکی اقبالیه خیابان فرزانگان گاراژصافکاران
161
محمود امانی جنتی محمود امانی جنتی قزوین خیابان میرزا کوچک خان گاراژ ارازخانی
2224059
162
محمود شریفی محمود شریفی قزوین خیابان میرزا کوچک خان جنب گاراژ ماست بند
2238110
163
محمود یوسفی محمود یوسفی قزوین خ بلوار خامنه ای گاراژ 110
164
مختار توکلی مختار توکلی قزوین - کمربندی ترانزیت جنب نوبلی
165
مرادی غلامحسن غلامحسین مرادی قزوین بلوار میرزا کوچک خان کوچه توحیدگاراژموسوی
2232692
166
مراقی مسلم مسلم مراقی قزوین اسدابادی گاراژ اتو پارس
2561956
167
مرتضی آدینه مرتضی آدینه قزوین خیابان اسدابادی خیابان صناعت مقابل پمپ گاز
168
مرتضی خدابنده مرتضی خدابنده قزوین - خ تهران قدیم گاراژ خاورمیانه
2564452
169
مرتضی فروغی مرتضی فروغی قزوین - خ میرزا کوچک خان ک توحید
170
مسعود محمودی مسعود محمودی قزوین خ میرزا کوچک خان گاراژ البرز
171
مسلم رضائی مسلم رضائی قزوین اسدابادی گاراژ سرهنگ
2246063
172
مسیح میرخوند چگینی مسیح میرخوند چگینی قزوین خ میرزا کوچک خان گاراژ اصلانها
173
مشهدی اصغر اصغر مشهدی قزوین خ میرزا کوچک خان ابتدای جاده نسیم شمال
174
مصطفی شاوردی مصطفی شاوردی قزوین - خ اسد ابادی گاراژ نوروزیان
2555079
175
مصطفی کشاورز ترک مصطفی کشاورز ترک خیابان میرزا کوچک خان کوچه حسینیگاراژخیاطها
176
مظفر آقا محمدی مظفر آقا محمدی قزوین خیابان اسدابادی مقابل شهید انصاری
2560270
177
مظفر میراشه مظفر میراشه قزوین - خ میرزا کوچک خان کوچه ژاندارمری
178
موسی شمسی شمسی موسی قزوین خ میرزا کوچک خان گاراژ میرزائی
179
مهدی جلیلوند مهدی جلیلوند قزوین - خ میرزا کوچک خان جنب چلوکبابی رفتاری
180
مهدی نظری مهدی نظری قزوین خ اسدابادی گاراژ جباری
2568035
181
مهدی یولچی خانی مهدی یولچی خانی قزوین اسدابادی گاراژ نوروزیان جدید
2577121
182
میثم ملازینعلی میثم ملازینعلی قزوین کمربند ی ترانزیت کاراژ امید نو
2562106
183
نبی اله زمانی نبی اله زمانی قزوین خیابان اسدابادی گاراژ درخشان
2232741
184
ولی اله آذربایجان ولی اله آذربایجان قزوین کمربندی ترانزیت جنب نوبیلی
2569761
185
همت علی سلخوری همت علی سلخوری قزوین خیابان میرزا کوچک خان گاراژ ماست بند ها
186
یداله رضائی یداله رضائی قزوین خ بلوار خامنه ای جنب چلوکبابی توحید
187
یونس اسمی یونس اسمی قزوین خیابان تهران قدیم گاراژ روحانی
2563433