نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانه

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
ابراهیم آروین ابراهیم آروین قزوین خیابان امام گاراژ رحمانی
2228526
2
ابولقاسم نحویها ابولقاسم نحویها قزوین خیابان اسدابادی جنب گاراژ سرهنگ
2241718
3
حسن بشکول حسن بشکول اقبالیه خیابان امام روبروی سنگبری محمدی
09358826755
4
حسین تفنگساز حسین تفنگساز قزوین خیابان میرزا کوچک خان جنب گاراژ ارازخانی
2229083
5
حسین منصف حسین منصف قزوین فلسطین غربی حنب فلکه حسنپور
3328394
6
رضا شیخ مرادی رضا شیخ مرادی قزوین بلوار میرزا کوچک خان جنب اهن فروشی اره چی
7
سعید امانی دوسنگانی سعید امانی دوسنگانی محمود آباد نمونه بلوارخامنه ای ایستگاه دوم
09356737217
8
عباس سمیعی فخر عباس سمیعی فخر قزوین خیابان اسدابادی جنب باسکول نمونه
9
عبداله رسول خانی عبداله رسول خانی قزوین خیابان منتظری قدیم گاراژ خشکباری
10
علی اصغر طیبا علی اصغر طیبا قزوین خیابان اسدابادی جنب گاراژ صداقت نو
2556250
11
علی رفیعی علی رفیعی قزوین بلوار خرمشهر مقابل بیمه تامین اجتماعی
12
علیرضا طاهرخانی علیرضا طاهرخانی قزوین بلوار شهید باهنر مقابل کارگاه خود کفائی
09358090511
13
فاطمه سمیعی فخر فاطمه سمیعی فخر قزوین خ اسدابادی جنب گاراژ سعادت
2240217
14
فرامرز باباخانی فرامرز باباخانی قزوین خ کمربندی ترانزیت مقابل مزار شهدا
2556740
15
قاسم چمانی قاسم چمانی قزوین خ اسدابادی جنب فلکه همدان
2562575
16
قربان ملک محمدی قربان ملک محمدی قزوین خیابان اسد آبادی گاراژ نوروزیان
2565489
17
کمال آجوربندی کمال آجوربندی قزوین - خ اسد ابادی جنب گاراژمولایی
2557489
18
مجید حیدری مجید حیدری اقبالیه خیابان امام روبروی کوچه مشگینی
5429457
19
محرمعلی شقاقی محرمعلی شقاقی قزوین خیابان اسدابادی گاراژ صداقت
20
محسن فغانی محسن فغانی قزوین شهرکه اقبالیه خیابان امام روبروی کوچه قزوینی
21
محمدعلی صفربالی محمدعلی صفربالی قزوین خیابان اسدابادی گاراژ نوروزیان
22
محمدعلی علیجانی محمدعلی علیجانی قزوین اسدابادی جنب فلکه همدان
2559204
23
مهدی تفنگساز مهدی تفنگساز قزوین خ بلوار خامنه ای جنب گاراژ کارواش 2000
24
مهدی تمجیدی مهدی تمجیدی قزوین خ میرزا کوچک خان کوچه توحید
2233801
25
مهدی علی جانی مهدی علی جانی قزوین کمربندی ترانزیت نرسیده به پارک شهید مطهری
26
هادی علی جانی هادی علی جانی قزوین بلوار خرمشهر مقابل بیمه تامین اجتماعی
27
هادی کاکاوند هادی کاکاوند قزوین خیابان نواب شمالی مقابل حمام یاقوت
28
یعقوب اسدالهی یعقوب اسدالهی قزوین کمربندی ترانزیت گاراژ یعقوبی
2574873