خرده فروشی فرآورده های نفتی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
خلیلی محمد رضا خلیلی قزوین - خیابان فردوسی شمالی - جایگاه پمپ گازوئیل و بنزین
3367102
2
خیر خواه حاجی رسولیان علی خیر خواه حاجی رسولیان قزوین - کمربندی نسیم شمال - جنب چلوکبابی نسیم شمال
2244472
3
ملک پور قزوینی رضا ملک پور قزوینی قزوین - خیابان اسد آبادی - مقابل گاراژ نوروزیان
2556647
4
یزدی نیا حاج کریم یزدی نیا قزوین - خیابان اسد آبادی - داخل گاراژ خورشید
2232650