لحاف و تشک و بالش و پشتی دوزی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
قماش فروشی غفوری ذکریا غفوری خیابان امام خمینی-بازارچه تنکابنی
2228143
2
گلخواب رویا خدیجه امینی خ دانشگاه مقابل بازار روز
3367920
3
لحاف دوزی سید بابا پورسید محمود آبادخیابان امام نبش کوچه شهید کیامیری
2264318
4
لحاف دوزی عباس پور اسماعیلی امینی اقبالیه -مفتح نبش کوچه صنوبر 29
54221427
5
لحاف دوزی زهراعباسی قزوین-خیابان جانبازان-پیروزی جنب شیرینی سرای عسل
3665505
6
لحاف دوزی امینی محمد حسن امینی خیابان بلوار شمالی-جنب نمایشگاه بلوچ
3334075
7
لحاف دوزی امینی فر یدا.. امینی فر خیابان راه آهن مقابل آب انبار سردار
2564719
8
لحاف دوزی بشیری تقی بشیری خیابان فلسطین شرقی مقابل کوی شماره 11
3328305
9
لحاف دوزی جهانی مهربان کریم جهانی مهربان خیابان شهدا-بازارچه شهدا
2566388
10
لحاف دوزی حسین مهرورز حسین مهرورز خیابان امام خمینی بازار میخ برها بن بست مدرس
2228305
11
لحاف دوزی خوبان حبیب ا... خوبان خیابان عبیدزاکان-جنب مسجد آقا کبیر
2225899
12
لحاف دوزی رضایی آریا رضایی قاقلستانی خ نواب شمالی روبروی گرمابه یاقوت
3359098
13
لحاف دوزی رضایی قاقلستانی محمد رضا رضایی قاقلستانی بلوار میر داماد
3671005
14
لحاف دوزی رضوی سید رسول رضوی خیابان فلسطین شرقی-مقابل کوچه ایرانشهر
3343313
15
لحاف دوزی عبدالغفاری ابوالفضل عبدالغفاری خیابان امام خمینی-میدان سعادت-بازار ریسمانسنج
2236947
16
لحاف دوزی عبدالهی رضا عبدالهی خیابان شهید انصاری-بازار وزیر
2226078
17
لحاف دوزی علی ژاله حلاجی علی ژاله حلاجی خیابان عبید زاکانی جنب کوچه مافی
2225771
18
لحاف دوزی علیزاده سکاکی محمد علیزاده سکاکی خیابان بلوار وسط-جنب کوی 17
3337812
19
لحاف دوزی علیزاده سکاکی حسین علیزاده سکاکی خیابان سعدی-مفابل سپاه-نبش کوچه3
3357828