جوراب بافی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
تولیدی تاروپود علیرضا آخوندی کیلومتر 4 جاده قدیم تهران - مجتمع صنعتی شهید رجائی
2552820
2
جوراب بافی طاهرخانی محسن طاهرخانی قزوین - کیلومتر 4 جاده قدیم - مجتمع صنعتی شهید رجائی
2574500