دوخت و تعمیر انواع چادر و خیمه، دور دوزی پتو و تولید کمربند خودرو

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
پرده ی اتومبیل امید علی رحیمی کمربندی ترانزیت جنب گاراژ یعقوبی
2554096
2
تودوزی حقیقت جو ابراهیم حقیقت جو خیابان اسدآبادی جنب گاراژ خورشید
2233514
3
چادر دوزی اتومبیل حمزه حمزه شوندی قزوین - خیابان اسدآبادی - خیابان صناعت - روبروی ترمینال تاکسی
2575939
4
چادر دوزی حقیقت جو علی حقیقت جو قزوین - خیابان اسدآبادی - جنب گاراژ نوروزیان
2551944
5
چادر دوزی رضایی صفر رضائی قزوین - بلوار خرمشهر - جنب کوچه ی گلشاد
2561432
6
چادر دوزی شوشتری محمد شوشتری خ - اسدآبادی ک - جنب گاراژ صداقت پ - 51176
2236788