لحاف و تشک و بالش و پشتی دوزی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
دوزندگی اتومبیل آسایش علی ابوطالبی خیابان منتظری جدید مقابل نمایشگاه میلاد
2561125
2
دوزندگی اتومبیل مرتضی مرتضی اسمعیلی خیایان تهرانقدیم مقابل هنرستان شهید انصاری
2555685