تولید فرش و قالی دستباف

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
فرش جانزاده (ریسمانسنج) رحیم جانزاده قزوین ـ خیابان امام خمینی بازار ریسمانسنج
2
فرش جانزاده (عدل) رحیم جانزاده قزوین ـ تقاطع میدان عدل
3331587
3
فرش شالبافها مجید شالبافها قزوین ـ خیابان امام خمینی بازار قیصریه
2235281
4
فرش طره فهیمه محمد سیاه ها قزوین - خ جانبازان خ ابوریحان بیرونی کوچه شهید الهیاری
3665594
5
فرش عـــدل حسین جوادی قزوین ـ خیابان فردوسی شمالی میدان عدل
3333181
6
فرش فروشی قهرمانی صغری قهرمانی پرچینی اقبالیه خیابان22بهمن7متری مطهری
7
فرش کریمی اسمعیل کریمی قزوین ـ خیابان سعدی پاساژ ولیعصر
3330377
8
فرش کمالیها علی اصغر کمالیها قزوین ـ خیابان پادگان پاساژ سیاهپوش
3330895
9
فرش نظرپور تقی نظر پور قزوین ـ خیابان پادگان پاساژ سیاهپوش
3338095
10
فروشگاه فرش 110 علی بابائی قزوین ـ خیابان بلوار شمالی مقابل شعبه نفت
3338636