سفیدکاری و گچ کاری و آیینه کاری

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
تزئینات طه ئی سعید طه ئی قزوین ـ خیابان نادری شمالی
3347382
2
گچ بری نقشینه البرز سید کریم حسینی قزوین ـ خیابان فلسطین غربی نرسیده به فلکه حسن پور
3338250