تولید اتاق وسایل نقلیه

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
اطاق سازی بیگلی عزیز الله بیگلی قزوین -خیابان اسد آبادی دوراهی همدان گاراژ حقیقت
2569715
2
درب و پنجره سازی درویشوند قدیر علی درویشوند قزوین بلوار میرزا کوچک خان کوچه شهید حسینی
2233589
3
صادق عبدیان صادق عبدیان قزوین - خیابان جاده قدیم تهران - کیلومتر 5 - جنب شرکت لاستیک چرخ
2229594
4
محمد کاظم مدائی محمد کاظم مدائی قزوین - دو راهی همدان - گاراژ حقیقت