تولید اتاق وسایل نقلیه

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
ابوالفضل بهشتی مقدم ابوالفضل بهشتی مقدم قزوین خیابان اسدآبادی داخل گاراژ کلدانی
2550872
2
اتاقسازی سید مهدی فاضلی اسدآبادی داخل گاراژ نوروزیان
2559362
3
اتاقسازی عباس قنبری اسد آبادی داخل گاراژ خورشید
2232643
4
اتاقسازی کامیون چوبی حاجی محمد نیک مسلک دوراه همدان گاراژ صداقت نو
5
پورموسی عباس پور موسی خیابان اسدآبادی دوراهی همدان داخل گاراژ صداقت
2556179