تولید و تعمیر مبل و اثاثه فلزی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
محمدرضا اصغر پوران محمدرضا اصغر پوران قزوین - بلوار میرزا کوچک خان - داخل کوچه کارخانه قند اتفاق - ک 3 - دست چپ
2231645
2
یداله آذری نیا یداله آذری نیا قزوین خیابان طرح آبیاری نرسیده به دروازه رشت مقابل طرح آبیاری
2223262