رنگ کاری مصنوعات چوبی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
ابراهیم مینوئی ابراهیم مینوئی تهران قدیم جاده شرکت نفت کوره ملی صنایع چوب توسکا البرز فاز 3
2575500
2
اصغر عباسی اصغر عباسی غیاث آباد
3681575
3
اکبرشاهی محمد امین اکبر شاهی نجف آباد - نرسیده به کانال کوچک سمت راست
2462078
4
بختیاری جلال بختیاری ابتدای جاده رشت روستای ناصرآبادجنب مخابرات مجاور آژانس کیهانی
5
تبریک مهدی تبریک قزوین خیابان آیت اله کاشانی باغ دبیر نبش بن بست آرمان مقابل سازمان انتقال خون
09383609954
6
رجبعلی مرتضی رجبعلی قزوین جاده قدیم تهران مجتمع توسکا البرزداخل کوره ملی فاز سوم قطعه 271
7
رنگ کاری اکبری شهرستانکی محمد اکبری شهرستانکی خیابان اصفهان نبش کوچه شهید قاسمی
2561437
8
رنگ کاری جعفر جواد میرزائی بلوار شهید بهشتی مقابل شهرک عارف پشت نواب
02822282751
9
رنگ کاری چوب حسین وردی محمود حسین وردی بلوارمیرزاکوچک خان داخل کوچه کارخانه قنداتفاق سمت چپ
10
زکائی بهمن زکائی قزوین خیابان میرزا کوچک خان داخل کوچه قند اتفاق
11
صنایع چوب ظریف احمد جلالی سید احمد جلالی محمد آباد خیابان آیت الله خامنه ای نبش کوچه جلالی
9191818220
12
مجید علایی مجید علایی قزوین خیابان نواب خاکی بشت شهرداری منطقه یک
2232848
13
محمد حسین وردی محمد حسین وردی قزوین - جاده قدیم تهران - داخل کوره بانکی - قطعه 264
2577018
14
مصطفی غیاثوند مصطفی غیاثوند قزوین بلوار میرزا کوچک خان داخل کارخانه قنداتفاق
2239386
15
نجاری نارون صدقعلی افشاری صدقعلی افشاری قزوین - بلوار سعادت جنب کوچه مینا