چوب بری

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
چوب بری مسافر سید رضا مسافر قزوین - خیابان شهید انصاری انتهای بازار مزیر
2239426
2
رحمانی تقی رحمانی قزوین بلوارمیرزا کوچک خان داخل گاراژاردکانی جنب سردخانه کیوان
09361688983
3
زارعی احمد زارعی جاده الموت روستای شینقر برخیابان اصلی
2583376
4
عبداله کاظمی عبداله کاظمی روستای اسماعیل آباد جنب نانوایی
5
علیرضا رجبی علیرضا رجبی قزوین - جاده قدیم تهران - جنب تعاونی درودگران
2561321
6
مجید پوراصلانی مجید پور اصلانی جاده اقبالیه نبش جاده سردخانه ترگل جنب انبار کشاورزی