خرده فروشی یراق آلات

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
2109 ( ابزار فروشی پیله فروش ) مرتضی پیله فروش قزوین - خیابان امام خمینی - بازار کفاشها
26562719
2
2111 ( ابزار سروری فر محمد سروری فر قزوین - خیابان مولوی
2245734
3
2114 ( ابزار صمدی ) حسین صمدی قزوین - خیابان امام خمینی - بازار حلبی سازها
2234228
4
2117( ابزار یراق گیلک ) حسین گیلک قزوین - خیابان مولوی بازارچه مولوی - داخل کوچه تجارت دو
2228762
5
ابراز فروشی پرپین چی سید احمد پرپین چی قزوین - خیابان اسد آبادی - روبروی اداره غله
2221645
6
ابزار و یراق فروشی (حلیمی) آقای محمدعلی حلیمی خیابان - منتظری قدیم نرسیده به سلامگاه
2553076
7
ابزار اسمعیلی فاطمه اسمعیلی اقبالیه - خیابان امام خمینی - جنب کوچه شهید قزوینی
5429489
8
ابزار بهزاد پور ابوالفضل بهزاد پور قزوین - خیابان منتظری جدید - مقابل کوچه کرمانی
2559953
9
ابزار پرپینچی سید ابوالفضل پرپینچی قزوین - خیابان مولوی - جنب عکاسی زیبا
2223307
10
ابزار تهرانی حسین طهرانی ها قزوین - خیابان بوعلی - روبروی سالن بدن سازی آرش
2232409
11
ابزار داناپور ابوالفضل دانا پور قزوین - خیابان مولوی - روبروی مسجد ستوده
2246715
12
ابزار رشوند عباس رشوند قزوین - خیابان پیروزی - خیابان جانبازان فاز 2
3675533
13
ابزار رضی اکبر رضی پور قزوین - خیابان نوروزیان - نبش کوچه حکمت 29
3669774
14
ابزار زرگر محمد رضا زرگر قزوین - خیابان نوروزیان - نرسیده به کانال - حکمت 28
15
ابزار زینلی نصر اله ملازینلی قزوین - خیابان غیاث آباد - خیابان مفتح سمت ساختمان میلاد
3677637
16
ابزار شالی رحیم شالی محمود آباد نمونه - خیابان امام خمینی - کوچه شهید شیرودی
17
ابزار ضیائی پور محمد ضیائی پور قزوین - خیابان سعدی روبروی موسسه مالی اعتباری ثامن
3344224
18
ابزار طاهرخانی محمد طاهرخانی قزوین - خیابان امام خمینی مقابل مسجد حجتی
2222073
19
ابزار علمی فرد مهدی علمی فرد خیابان - شهید قندی( حیدری ) روبروی پارک شهدا جنب کوچه شهید آموزگاز
33449426
20
ابزار فروشی (المهدی) حسن میرزا بابایی قزوین : چهار راه نادری
3338372
21
ابزار فروشی اخلاصی آقای حسین اخلاصی قزوین - خیابان امام خمینی - بازار حلاج ها
2241582
22
ابزار فروشی اکبر گیلک علی اکبر دباغ زادگان قزوین - خیابان امام خمینی - بازار علاف ها
2229157
23
ابزار فروشی بالدران محمد حسینی بالداران قزوین - خیابان مولوی جنب مسجد حاج ابراهیم
2554435
24
ابزار فروشی چیت سازها محمد اسمعیل چیت سازها قزوین - خیابان امام خمینی - بازار آهنگران
25
ابزار فروشی خالقی روح الله خالقی قزوین - خیابان سبزه میدان - اول خیابان نادری - پاساژ قائم
26
ابزار فروشی خشنودی علیرضا خیشنودی آدرس - قزوین خیابان بلوار میرزا کوچک خان 50 متر بالاتر از ژاندامری
2245127
27
ابزار فروشی زاهدیان مهرداد زاهدیان قزوین - خیابان تهران قدیم جنب بانک تجارت
2872636
28
ابزار فروشی ساروخانی آقای حمید ساروخانی قزوین - خیابان سعدی - سه راهی سعدی فرعی روبروی مسجد جواد الائمه
2245262
29
ابزار فروشی عزیزی آقای رمضان عزیزی قزوین - خیابان : چهار راه نظام وفا
2231836
30
ابزار فروشی گیلک اکبر گیلک قزوین - خیابان امام خمینی - بازار علاف ها
2220383
31
ابزار فروشی ملازینلی آقای نصر الله ملازینلی قزوین - خیابان غیاث آباد - خیابان مفتح سمت ساختمان میلاد
3677637
32
ابزار فروشی موسوی آقا سید جلال موسوی قزوین - خیابان سعدی - چهار راه بنیاد نبش کوچه شهید بابائی
3332033
33
ابزار فروشی( فلاح ) رضا فلاح قزوین - دروازه رشت - خیابان اسد آبادی روبروی انبار غله سابق
3329904
34
ابزار کرمی حمید کرمی قزوین - خیابان اصفهانی - مقابل انبار پرسی
35
ابزار کریمی جلال کریمی اقبالیه - خیابان امام رضا بحر کانال - روبروی پردیس 52
5421337
36
ابزار کیالها مجتبی کیالها قزوین - خیابان مولوی - جنب بازارچه تنکابنی
2224129
37
ابزار مصطفی مصطفی دیاله آبادی اقبالیه - خیابان امام رضا - نبش پردیس 30
2825413429
38
ابزار مهدی مهدی باغبانی قزوین - خیابان اسد آبادی - روبروی آهن فروشی اصفهانی
2577799
39
ابزار نحوی حمید نحوی قزوین - خیابان امام خمینی - بازار کفاشها
2228054
40
ابزار نوروزی یادگار نوروزی خیابان نوروزیان - بالاتر از کانال نبش بلوار شهید مطهری
3687054
41
ابزار و یراق فروشی ( فانی ) آقای محمد فانی خیابان - سعدی جنب درمانگاه
2220618
42
ابزار و یراق فروشی ( بهشتی) آقای حسین احمد زاده بهشتی خیابان - اسد آبادی جنب بانک تجارت
2555813
43
ابزار و یراق فروشی ( بهنیا) آقای رسول بهنیا خیابان - بوعلی نبش کوچه سنگ 15
2232019
44
ابزار و یراق فروشی ( پیله فروش) آقای غلام رضا پیله فروش خیابان - امام خمینی بازار کفاشها
2227891
45
ابزار و یراق فروشی ( چرم فروشان) آقای احمد چرم فروشان خیابان - پیغمبریه خنب هتل آینه
2226944
46
ابزار و یراق فروشی ( حاجی کاظمی) آقای حسین حاجی کاظمی خیابان - اسد آبادی
2552748
47
ابزار و یراق فروشی ( حاجی کریم) آقای اصغر حاجی کریمی خیابان - دانشگاه بعد از کوچه 25
3661623
48
ابزار و یراق فروشی ( حیدری) آقای علی رضا حیدری خیابان - امام خمینی مقابل بازار صفا
2223718
49
ابزار و یراق فروشی ( ده دار- داود) آقای داود ده دار خیابان - امام خمینی روبروی گرمابه خان - ابزار و یراق فروشی اطمینان
2228676
50
ابزار و یراق فروشی ( دهدار-ذوالفقار) آقای ذوالفقار دهدار خیابان - امام خمینی جنب مسجد حجتی
2224403
51
ابزار و یراق فروشی ( دیزانی) علی اصغر دیزانی خیابان - توحید روبروی مسجد توحید
52
ابزار و یراق فروشی ( ربانیها ) آقای حاج حسین ربانیها خیابان - امام خمینی جنب گاراژ ثلای
2220842
53
ابزار و یراق فروشی ( رجبی نژاد ) آقای احمد رجبی نژاد خیابان - سعدی چهارراه نظام وفا
2221828
54
ابزار و یراق فروشی ( رزاق پور - قاسم) آقای قاسم رزاق پور خیابان - امام خمینی بازار حلاجها
2234348
55
ابزار و یراق فروشی ( رزاق پور) آقای غلام علی رزاق پور خیابان - امام خمینی بازار حلبی سازها
2229648
56
ابزار و یراق فروشی ( رزاق پور) آقای اصغر رزاق پور خیابان - امام خمینی بازار حلبی سازها
2220372
57
ابزار و یراق فروشی ( زاهدیان) آقای غلام حسین زاهدیان خیابان - خیام - اول خیام
2224832
58
ابزار و یراق فروشی ( زین العابدی آقای محمد رسول زین العابدینی خیابان - شهدا مقابل کفش ملی
2254432
59
ابزار و یراق فروشی ( صادقی نیارک& آقای محمد صادقی نیارکی خیابان - نواب نبش کوچه 76
3349355
60
ابزار و یراق فروشی ( علیجانی) آقای محمد علیجانی خیابان - امام خمینی جنب گاراژ شیر محمدی
2222620
61
ابزار و یراق فروشی ( فانی - حسین) آقای حسین فانی خیابان - بوعلی نبش درودی
3347510
62
ابزار و یراق فروشی ( کیادوست ) آقای احمد کیادوست خیابان - امام خمینی بازار حلبی سازها
2224904
63
ابزار و یراق فروشی ( گلشاهی) آقای علی گلشاهی خیابان اسد آبادی جنب پمپ بنزین
2222115
64
ابزار و یراق فروشی ( مکریها) آقای محمد تقی مکریها خیابان - تهران قدیم مقابل هنرستان
2553508
65
ابزار و یراق فروشی ( میانه ساز) آفای رضا میانه ساز خیابان امام خمینی بازار حلاجها
2223045
66
ابزار و یراق فروشی ( نجفیان ) آقای وحید نجفیان خیابان - نواب جنوبی کوچه آهنگران جنب موزائیک سازی
2229522
67
ابزار و یراق فروشی ( هاشمی) آقای - سید علی هاشمی خیابان نادری جنوبی - نبش کوچه شماره 5
2221284
68
ابزار و یراق فروشی (گچ کوب) آقای موسی گچ کوب خیابان - تهران قدیم نبش کوچه سرداری
2551266
69
ابزار و یراق فروشی 110 حامد صادقی قزوین : خیابان نواب شمالی سه راهی تربیت معلم نبش بیمه البرز
3324296
70
ابزار و یراق فروشی حیدری آقای رضا حیدری خیابان - بوعلی مقابل کوچه سنگ 15
2229834
71
ابزار و یراق فروشی ذوالقدر آقای محمد علی ذوالقدر خیابان - شهید بابایی کوچه 24
3321143
72
ابزار و یراق فروشی شالی پور آقای علی رضا شالی پور خیابان - تهران قدیم نبش کوچه بی بی شهربانو
25776449
73
ابزار و یراق فروشی صفاری آقای علی رضا صفاری خیابان - اسد آبادی مقابل آهن فروشی اصفهانی
2572490
74
ابزار و یراق فروشی فانی آقای علی فانی خیابان - بوعلی جنب مسجد شیشه گرها
75
ابزار و یراق فروشی فانی آقای مهدی فانی خیابان - امام خمینی بازار خرازیها
2221755
76
ابزار و یراق فروشی فانی آقای محمد رضا فانی خیابان - امام خمینی بازار خرازیها
2220622
77
ابزار و یراق فروشی نوروزادگان آقای علی رضا نوروز زادگان خیابان - امام خمینی بازار خرازیها
2221046
78
ابزار و یراق فروشی( پیشدادیان) آقای حسین پیشدادیان خیابان - پادگان روبروی کوچه فروردین
3348630
79
ابزار و یراق فروشی( جواد یها) آقای ابوالفضل جوادیها خیابان - بلوار نبش خیابان بوعلی
3338849
80
ابزار و یراق فروشی( حداد اسکندری) آقای محمد تقی حداد اسکندری خیابان - امام خمینی بازار حلبی سازها
2229266
81
ابزار و یراق فروشی( خوئینی) آقای محمد خوئینی خیابان - امام خمینی - داخل بازار حلاجها
2226614
82
ابزار و یراق فروشی( دباغ زادگان) آقای علی دباغ زادگان خیابان- مولوی روبروی بانک صادرات
2239187
83
ابزار و یراق فروشی( ربانی) آقای سعید ربانی خیابان - امام خمینی روبروی شهرداری منطقه یک
2226863
84
ابزار و یراق فروشی( سمساریانها) آقای - حاج اسماعیل سمساریانها خیابان - پیغمبریه جنب هتل آینه
2222224
85
ابزار و یراق فروشی( سمیعی فر ) آقای عبدالاحد سمیعی فر خیابان - اسد آبادی مقابل اداره فله
2229328
86
ابزار و یراق فروشی( شادور) آقای ابوالفضل شادور خیابان - امام خمینی بازار خراطها
2221738
87
ابزار و یراق فروشی( ضیائی پور) آقای علی ضیائی پور خیابان - بوعلی غربی جنب کوچه اکبری
2236504
88
ابزار و یراق فروشی( ضیائی پور) آقای جعفر ضیائی پور خیابان - امام خمینی بازار حلاجها
2234341
89
ابزار و یراق فروشی( فانی - مسعود) آقای مسعود فانی خیابان - بوعلی نبش کوچه 33
3341553
90
ابزار و یراق فروشی( فشنگچی) آقای ابوالحسن فشنگچی خیابان - پیغمبریه فروشگاه جنرال ابزار
2227771
91
ابزار و یراق فروشی( قزوینی مقدم) آقای قاسم قزوینی مقدم خیابان - امام خمینی بازار حلبی سازها
2229154
92
ابزار و یراق فروشی( مکاریان) آقای مجید مکاریان خیابان - تهران قدیم اول باغ دبیر روبروی پل ترمینال
2552520
93
ابزار و یراق فروشی(حدادان) آقای علی حدادان خیابان - اسد آبادی جنب گاراژ سرهنگ
2227186
94
ابزار و یراق فروشی(رجبی نژاد) آقای حمید رجبی نژاد خیابان - اسد آباذی نبش شهید انصاری
2222125
95
ابزار و یراق فروشی(شجاعی) آقای فتح الله شجاعی خیابان - اسد آبادی جنب گاراژ کلدانی
2226277
96
ابزار و یراق فروشی(صادقی) آقای حجت صادقی خیابان - مولوی
2226715
97
ابزار و یراق فروشی(عطاری) آقای اسمعیل عطاری خیابان - تهران قدیم جنب گاراژ صحافیان
98
ابزار و یراق فروشی(فشنگچی) آقای محمد فشنگچی خیابان - اسد آبادی روبروی بانک سپه
2554151
99
ابزار و یراق فروشی(نورانی) غلام رضا حاج استاد نورانی خ - منتظری جدید روبروی مسجد ابوالفضل (ع )
2572622
100
ابزار و یراق فروشی(نیارکی) آقای احمد صادقی نیارکی خیابان - نواب جنوبی
2229521
101
ابزار وثوقی مهدی وثوقی دوست قزوین - خیابان نواب شمالی - جنب آژانس باران
3354703
102
ابزار وحید گیلک وحید گیلک قزوین - خیابان مولوی - روبروی عکاسی زیبا
103
ابزار یراق پور صدقی احمد رضا پور صدقی رودسری قزوین - خیابان - بوعلی بعد از مسجد شیشه گرها
2222389
104
ابزار یراق فروشی ( قائم ) اسد الله جعفری خیابان - نواب شمالی نبش فلکه شهید حسن پور
3340291
105
ابزار یراق فروشی (محمدرضا عطائی هاشم ور) محمد رضا عطائی هاشم ور قزوین : خیابان اید آبادی دوراهی همدان جنب گاراژ جباری
2563274
106
ابزار یراق فروشی ارشیدار علی ارشیدار قزوین : خیابان نواب شمالی جنب کوچه اصغر کریمی
107
ابزار یراق فروشی البرز علی موتمنی قزوین - خیابان بوعلی روبروی صندوق قرض الحسنه مهر
3339314
108
ابزار یراق فروشی حق وردی عبد الله حق وردی قزوین - خیابان اسد آبادی - روبروی ایران خودرو
2568378
109
ابزار یراق فروشی فانی علی اکبر فانی قزوین : خیابان امام خمینی . جنب گاراژ ثلاث
2225216
110
ابزار یراق فروشی نوروزی اسحق نوروزی خیابان - فردوسی شمالی روبروی ساختمان بانک مسکن
3338090
111
ابزارز صادقی مهدی صادقی قزوین - خیابان مولوی - کوچه تجارت چهارم ( آهنگر بازار )
2229788
112
فروشگاه نادرلو هاشم نادرلو قزوین - خیابان منتظری جدید - جنب مسجد امامیه
2572937