عمران (صنایع ساختمان)

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
خوارزمی شعبه - برادران محمود کرمی شال - بلوار امام خمینی - شال بلوار امام خمینی جنب بانک ملی
0282- 4413406
2
زاگرس - برادران حمید اصغری قزوین - نادری - چهارراه نادری به طرف نظام وفا روبروی موسسه مالی و اعتباری مهر
2244817