ابتدایی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
آزادگان - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 حومه -1چوبيندر
2442474
2
آيت الله طالقاني - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 اقباليه
5422640
3
آينده سازان - پسرانه - غيردولتي - ناحیه: 2 قزوين ناحيه -2ولي عصرپشت ورزشگاه شهيدرجايي
3332659
4
آينده سازان نوين قزوين - پسرانه - غيردولتي - ناحیه: 1 قزوين نوروزيان ک 31پ 130
3664084
5
آيين معلم - دخترانه - غيردولتي - ناحیه: 2 قزوين ناحيه 2خ شهردارى پ 78
2224515
6
ارشد - پسرانه - غيردولتي - ناحیه: 2 قزوين ناحيه 2بلوارجنب مسجدامام حسين (ع )
2220227
7
اسوه - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 قزوين بلوارآزادگان ک بيست
3666400
8
اصبا - دخترانه - غيردولتي - ناحیه: 2 قزوين ناحيه -2بوعلي غربي روبروى بانک کشاورزى پ 162
2221123
9
اعتماد - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 اقباليه
5420122
10
اقدس - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 2 قزوين ناحيه 2خ دارايي
2222536
11
الزهرا - دخترانه - عادی-دولتی - ناحیه: 1 قزوین -شهرک کوثر
3770700
12
الهادى - پسرانه - غیردولتی - ناحیه: 1 محمودآبادنمونه
2264666 -  2265929
13
امام رضا(ع ) - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 اقباليه
5420122
14
امام صادق (ع ) - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 2 قزوين ناحيه -2ميدان وليعصرک دوم (شهيددمساز )
2559045
15
اميد - پسرانه- دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 قزوين خ شهيدانصارى ک امامزاده اسماعيل فرعي ابوترابي
2558702
16
اميدفردا - دخترانه - غيردولتي - ناحیه: 1 قزوين خ شهيدبابائي ک 35پ 64
3664233
17
اميرالمومنين (ع ) - پسرانه - غيردولتي - ناحیه: 1 قزوين خ عبيدزاکان حليمه خاتون جنب مسجدامام حسن مجتبي
2241517
18
اميرعماد - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 2 قزوين ناحيه -2ايستگاه راه آهن
2559951
19
امين/انديشه - دخترانه/ پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 قزوين خ فردوسي ک اميرامجد
2223730
20
انديشه سازان - دخترانه - غيردولتي - ناحیه: 2 قزوين ناحيه 2وليعصرپشت پارک بهشتي ک استخرپ 37
3332430
21
ايثار - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 اقباليه انتهاى خ وليعصرجنب اداره آب
5422080
22
ايران - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 قزوين نادرى کوچه کانون
2237227
23
بشارت - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 قزوين خ آزادى شمالي ک بنفشه
3327800
24
بشرى - دخترانه - غيردولتي - ناحیه: 1 قزوين شهيدبابائي کوچه بيست وپنج پ 20
3667586
25
بعثت - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 محمودآبادنمونه
2264300
26
بهار - دخترانه - غيردولتي - ناحیه: 2 قزوين ناحيه 2خ بوعلي شرقي پ 35
3333988
27
بهمن - پسرانه - غيردولتي - ناحیه: 1 قزوين خ آزادى شمالي خيابان رسالت پلاک 37
3337765
28
پانزده خرداد - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 حومه -2شيداصفهان
5343633
29
پويا - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 قزوين جانبازان چهارصددستگاه
3662315
30
پيام انقلاب - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 حومه -1نظام آباد
2482300
31
پيوند - پسرانه - غيردولتي - ناحیه: 2 قزوين ناحيه 2بلوارشمالي مقابل مسجدرسول اله کوچه 37پ 16
3330129
32
پيوند(توحيد) - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 اقباليه خ امام خميني (ره )
5422070
33
ثامن الائمه - پسرانه - غيردولتي - ناحیه: 1 قزوين خ شهيدبابائي ک 19پ 16
3344950
34
جانبازان - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 اقباليه خ امام خميني ک شهيديوسف
5422777
35
جنت - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 قزوين خ فجرمجتمع بانک مسکن ک نه پ يک
3336536
36
حاج سيدفضل اله قوام - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 2 قزوين ناحيه 2خ خيام
2232143
37
حسن عبداللهي - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 قزوين جانبازان چهارصددستگاه
3662315
38
حيدرى/ خضرائ - پسرانه/ دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 قزوين خ شهيدقندى
3333696
39
دکترحسابي - پسرانه - غيردولتي - ناحیه: 2 قزوين ناحيه 2خ هلال احمرجنب بهزيستي
2239178
40
دکترعلي شريعتي - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 2 قزوين ناحيه -2خ تهران قديم
2555956
41
دهخداى قزوين - پسرانه - غيردولتي - ناحیه: 1 قزوين مينودرفلکه دهخدا
3774050
42
دهخداى مينودر - دخترانه - غيردولتي - ناحیه: 1 قزوين مينودرفلکه دهخدا
3773040
43
رزبان - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 قزوين خ بوعلي دوازده مترى درودى
3353780
44
رشادت - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 قزوين خ شهيدبابائي ک بيست وسه نبش فرعي 5
3669535
45
رضادشتي - پسرانه- دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 2 قزوين ناحيه -2تالارحاج رمضان ک 6
2550074
46
رضوان - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 قزوين خ فجرمجتمع بانک مسکن ک نه پ يک
3336536
47
رضويه - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 قزوين خ اصفهان
2550072
48
ريحانه النبي - دخترانه - غيردولتي - ناحیه: 1 قزوين کوثر
3787071
49
زمزم - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 اقباليه پشت اداره برق
5422230
50
زينبيه - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 محمودآبادنمونه
2262400
51
ساعي - دخترانه - غيردولتي - ناحیه: 1 قزوين خ شهيدبابائي ک بيست ونه پ هفتاد
3665682
52
سانيان - دخترانه - غيردولتي - ناحیه: 2 قزوين ناحيه 2خ شهيدبابائي ک 16پ 9
3352058
53
سيدابوطالب تقوى - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 قزوين خ مولوى
2552547
54
شايستگان - دخترانه - غيردولتي - ناحیه: 1 قزوين خ کوثرفلکه دوم انصارالحسين اول صيادشيرازى پارس پ 2
3779918
55
شرافت - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 قزوين انتهاى نواب شمالي
3332748
56
شريف - پسرانه - غيردولتي - ناحیه: 2 قزوين ناحيه 2خ توحيدکوچه فرشته (روبروى ورزشگاه 22بهمن )
3337983
57
شکوفه - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 حومه -2شيداصفهان
5343633
58
شکوفه ها - دخترانه - غيردولتي - ناحیه: 1 قزوين خ نادرى شمالي خ رسالت پ 21
3344616
59
شکيبا - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 قزوين خ شهيدبابائي ک بيست وسه نبش فرعي 5
3669535
60
شهداء چوبیندر - دخترانه - عادی-دولتی - ناحیه: 1 حومه -1چوبیندر
2442540
61
شهداى 17شهريور - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 قزوين بلوارآزادگان ک بيست
3666400
62
شهداى بانک ملي - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 اقباليه پشت اداره برق
5422230
63
شهيداخوان دژم جو - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 2 قزوين ناحيه 2خ پادگان پشت بيمارستان شهيدرجايي
3338030
64
شهيداخوان دستمند - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 قزوين خ سعدى جنب بنيادمسکن ک سي ويک
3333269
65
شهيداخوان گنجي/ شهيدبرادران مافي - دخترانه/ پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 قزوين خ شهيدبابائي ک بيست ودوفرعي هشت
3669665
66
شهيدبهشتي - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 حومه -1خيرآباد
2442990
67
شهيدجمشيدى - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 قزوين مينودر
3773748
68
شهيدچگيني - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 اقباليه جنب شهردارى
5422060
69
شهيدچمران - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 قزوين انتهاى نواب شمالي
3332748
70
شهيدحميداعرابي - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 2 قزوين ناحيه 2خ پادگان ک شبنم پ 7
3333587
71
شهيدرجبعلي - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 کوهين -2آقابابا
2282424
72
شهيدشيرودى - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 2 قزوين ناحيه 2خيابان خيام جنوبي ک خرسندپ 17
2222071
73
شهيدعباس بابائي - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 حومه -1خيرآباد
2442990
74
شهيدعلي اصغرحسيني - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 حومه -1فارسيان
2353254
75
شهيدعليزاده - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 قزوين خ مولوى
2554409
76
شهيدکبرى وحيدى - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 قزوين خ تبريز
2554033
77
شهيدمحلاتي - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 قزوين شهرک کوثر
3770700
78
شهيدمحمدتقي نوروزى - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 2 قزوين ناحيه 2خ پادگان پشت بيمارستان شهيدرجايي
3338030
79
شهيدمصطفي خميني(شهيدمطهرى) - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 محمودآبادنمونه
2262200
80
شهيدمظفرى - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 حومه -1چوبيندر
2442474
81
شهيدموسي آقائي - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 حومه -1نظام آباد
2482300
82
شهيدموسي خاني - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 کوهين -2آقابابا
2282424
83
شهيدى - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 2 قزوين ناحيه 2اول خ فردوسي جنب سينما
2222549
84
صادقين - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 قزوين خ کشاورزپ هشتادوسه
3660664
85
صدف - دخترانه - غيردولتي - ناحیه: 2 قزوين ناحيه 2خ شهيدبابايي ک 16پ 29
3348466
86
طراوت - دخترانه - غيردولتي - ناحیه: 1 قزوين بلوارميردامادکوچه آقايي پلاک 20
3677999
87
طه/ ظفر - دخترانه/ پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 قزوين خ نواب شمالي
3338560
88
عارفه - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 اقباليه
5422640
89
علويان - پسرانه - غيردولتي - ناحیه: 1 قزوين خ نادرى شمالي کوچه افشارپ بيست يک
3348800
90
عمارياسر - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 قزوين خ اصفهان
2550072
91
فاطيما - دخترانه - غيردولتي - ناحیه: 1 محمودآبادنمونه خ مطهرى آسياب
2263383
92
فروزش - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 حومه -1چوبيندر
2442540
93
فرهنگ - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 قزوين چهارراه منتظرى
2552334
94
فرهيخته - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 حومه -1فارسيان
2353254
95
فهيم - دخترانه - غيردولتي - ناحیه: 2 قزوين ناحيه 2شهرک ولايت ک پرديس پ 13
3327244
96
کابل البرز - پسرانه-دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 قزوين شهرک کوثرروبروى ساختمان کابل البرز
3773747
97
محدثه - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 اقباليه خ امام خميني ک شهيديوسف
5422777
98
محمدالدوره - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 2 قزوين ناحيه 2خ شهيدبابايي انتهاى ک استاندارد
3665114
99
مدينه النبي - پسرانه - غيردولتي - ناحیه: 1 قزوين فلکه دوم کوثربلوارشهيدمحلاتي
3786600
100
مرندى - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 2 قزوين ناحيه 2خ راه آهن ک خدابنده پ 24
2558028
101
مطهره - دخترانه - غيردولتي - ناحیه: 2 قزوين ناحيه 2خ پادگان ک مسجدقدس پ 24
3343614
102
معصوميه - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 محمودآبادنمونه
2262400
103
مهرگان قزوين - پسرانه - غيردولتي - ناحیه: 1 قزوين خيابان دانشگاه کوچه 27پلاک 59
3668821
104
نازنخ - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 اقباليه جنب شهردارى
5422060
105
ناصح - پسرانه - غيردولتي - ناحیه: 1 قزوين شهرک کوثرخ انديشه ک انصارپ 27
3770619
106
نجاتيه - پسرانه - غيردولتي - ناحیه: 2 قزوين خيابان خيام ک نسترن پ 55
2223936
107
نجاتيه - پسرانه - غيردولتي - ناحیه: 2 قزوين ناحيه -2فردوس جنوبي کوچه 14
2225508
108
نوانديشان برگزيده - پسرانه - غيردولتي - ناحیه: 1 قزوين بلوارنوروزيان حکمت 26پلاک 142
3665635
109
نيايش - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 اقباليه
5422920
110
وليعصر - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 2 قزوين ناحيه -2ميدان وليعصرک دوم (شهيددمساز )
2559045
111
همت - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 قزوين خ آزادى شمالي ک بنفشه
3327800
112
هوشمند - پسرانه - غيردولتي - ناحیه: 1 قزوين مينودر444واحدى فرهنگيان بلوک 2/1
3774090