متوسطه

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
12فروردين - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 اقباليه
5422910
2
آرين 1 - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 2 قزوين ناحيه 2خ راه آهن ک شکوفه
2564050
3
آفرينش - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 2 قزوين ناحيه 2روستاى نجف آباد
2462811
4
آلومتک - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 قزوين خ شهيددستغيب
3349306
5
ابرار - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 حومه -1چوبيندر
2442770
6
ابوذرغفارى - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 محمودآبادنمونه
2262222
7
ارشاد - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 حومه -1فارسيان
2353203
8
ارشاد - پسرانه - غيردولتي - ناحیه: 2 قزوين ناحيه 2بلوارشهيدبهشتي روبروى پارک دهخدا
3335064
9
اسوه/ رباني - دخترانه/ پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 2 قزوين ناحيه -2کنگرستان
2383311
10
امام حسن (ع ) - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 2 قزوين ناحيه 2خ وليعصرک 6
2553658
11
امام حسن (ع) 2 - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 2 قزوين ناحيه 2خ وليعصرک 6
2553658
12
امام حسن مجتبي (ع ) - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 کوهين -2آقابابا
2282301
13
امام علي (ع ) - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 قزوين مينودر
3770770
14
اميداسلام - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 2 قزوين ناحيه -2نجف آباد
2462210
15
اميدامام - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 اقباليه
5424960
16
اميرکبير - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 قزوين خ نواب بعدازراهنمائي ورانندگي
3333293
17
باقرالعلوم(بحرالعلوم) - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 قزوين بلوارآزادگان خ بيستمترى
3668915
18
برهان/ بهار - پسرانه/ دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 حومه -2مهدى آباد
5453300
19
بقيه ا ... - پسرانه - غيردولتي - ناحیه: 1 قزوين کوثرفلکه سوم بلواربسيج شرقي پ 20
3779028
20
پروين اعتصامي - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 اقباليه بيستمترى کاشاني
5422960
21
تربیت - پسرانه - عادی-دولتی - ناحیه: 1 قزوین خ نواب شمالی بالاتر از حمام یاقوت
3343339
22
تقوى - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 حومه -1فارسيان
2353203
23
تلاش - پسرانه - غيردولتي - ناحیه: 2 قزوين ناحيه 2خ حکم آبادنبش نبوت پ 69
3339658
24
ثنا - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 قزوين خ شهيددستغيب
3349306
25
حاجي بهرامي (1هدى ) - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 2 قزوين ناحيه 2پادگان ک شهيدصفدرى
3325199
26
حافظ - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 2 قزوين ناحيه -2شنقر
2583600
27
حضرت زينب (س ) - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 قزوين خ آزادى شمالي ک ارشاد
3339114
28
حضرت قاسم (ع) (خلیج فارس) - پسرانه - عادی-دولتی - ناحیه: 2 قزوین ناحیه 2بلوارک دفترى
3340150
29
خرد - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 قزوين چهارراه منتظرى
2552334
30
دکترشريعتي - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 قزوين مينودر
3770770
31
دکترمافي - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 2 قزوين ناحيه 2خ تهران قديم ک پيرحصارک حريرى
2552465
32
دهخدا - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 قزوين خ پيغمبريه ک استخر
2229003
33
راضيه - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 محمودآبادنمونه
2262441
34
رجاء - پسرانه - غیردولتی - ناحیه: 2 قزوین ناحیه 2خ شهیدبابایی ک38پ 7
3663374
35
رضي الوالدين - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 2 قزوين ناحيه -2پارک توحيد
3335750
36
ساجدين - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 حومه -1چوبيندر
2442590
37
سجاد(ع ) - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 قزوين آبگيلک خ شهرک مهديه خ شهيدمطهرى
3663913
38
سعادت - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 قزوين خ چهارصددستگاه
3664906
39
سلمان فارسي - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 محمودآبادنمونه
2262222
40
سميه - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 حومه -1خيرآباد
2900
41
سيدابوطالب تقوى - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 قزوين خ مولوى
2552547
42
شهداء اقبالیه - پسرانه - عادی-دولتی - ناحیه: 1 اقبالیه
5422910
43
شهداء شیداصفهان - پسرانه - عادی-دولتی - ناحیه: 1 حومه -2شیداصفهان
5343366
44
شهداى حسن پور - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 قزوين خ فلسطين غربي چهارراه مجاهد
3325212
45
شهداى شيشه قزوين - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 حومه -1نظام آباد
2483454
46
شهیدآوینی - پسرانه - عادی-دولتی - ناحیه: 1 قزوین خ نواب شمالی بالاتر از حمام یاقوت
3343339
47
شهیدعبادى - دخترانه - عادی-دولتی - ناحیه: 1 قزوین خ کشاورز روبروى صادقین
3666512
48
شهيداحمدشريفي - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 کوهين -2بشر
3414
49
شهيدطباطبائي - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 2 قزوين ناحيه 2خ تهران قديم ک پيرحصارک حريرى
2552465
50
شهيدعيوض خاني - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 کوهين - 1شهرکوهين
2763278
51
شهيدفهميده(شهيدمدني) - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 2 قزوين ناحيه 2خ بلاغي جنب گرمابه بلاغي
2223358
52
شهيدقندچي - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 اقباليه
5422050
53
شهيدى - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 2 قزوين ناحيه 2خ دارايي
2222536
54
شيخ طوسي - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 2 قزوين ناحيه 2خ خيام روبروى مسجدمهديه
2228059
55
صالحان - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 حومه -1نظام آباد
2483454
56
صداقت - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 حومه -1خيرآباد
2900
57
صراط - پسرانه - غيردولتي - ناحیه: 2 قزوين ناحيه 2خ فلسطين شرقي ابتداى توحيدک آشناپ 29
3347291
58
عترت - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 اقباليه بيستمترى کاشاني
5422960
59
عرفان - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 قزوين خ شهيدبابائي ک نوزده
3332524
60
عصمت - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 2 قزوين ناحيه -2شنقر
2583400
61
علوى - پسرانه - غيردولتي - ناحیه: 2 قزوين انتهاى خ شهيدبابائي ميدان جانبازان نبش ک صباپ 36
3683573
62
فارابي - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 قزوين خ پيغمبريه ک استخر
2229003
63
فرشتگان - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 حومه -1ناصرآباد
2533311
64
فروغي - دخترانه - غيردولتي - ناحیه: 2 قزوين ناحيه 2بلوارک عبادت پ 6
3321067
65
فرهنگ دوست - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 قزوين خ بوعلي دوازده مترى درودى
3353780
66
فکور - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 محمودآبادنمونه
2264300
67
قدس - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 2 قزوين ناحيه -2پارک توحيد
3335750
68
قدسيه - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 اقباليه
5422920
69
لقمان حکيم - پسرانه - غيردولتي - ناحیه: 1 قزوين شهرک کوثربلوارآزادگان خ انديشه ک انصارپ 19
3770938
70
مبين - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 حومه -2شيداصفهان
5343366
71
متانت - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 قزوين مينودربلوارهدايت
3783700
72
متفکران - پسرانه - غيردولتي - ناحیه: 1 قزوين انتهاى پاستورکوچه 33پ 132
3663986
73
مجد - پسرانه - غيردولتي - ناحیه: 2 قزوين ناحيه 2خيابان بوعلي جنب بانک کشاورزى پ 73
332452
74
مطهره - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 اقباليه
5422050
75
معراج - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 کوهين مرکز
2762430
76
مهديه - دخترانه - غيردولتي - ناحیه: 2 قزوين ناحيه 2خ بلوارنرسيده به سه راه عدل پ 69
3346420
77
مهر - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 اقباليه خ توحيدجنب مسجدتوحيد
5424900
78
ميعاد - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 اقباليه
5424960
79
نام - جنسيت - نوع - ناحیه: ناحيه آدرس
تلفن
80
نرگس خاتون - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 قزوين بلوارآزادگان ک سي وشش
3668500
81
نورالزهرا - دخترانه - غیردولتی - ناحیه: 1 قزوین فلکه سوم کوثرخیابان اندیشه پ 11
3777600
82
نوروزيان - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 2 قزوين ناحيه 2خ خيام شمالي
3333838
83
وحدت - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 2 قزوين ناحيه 2خ راه آهن
2552988
84
وحدت - پسرانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 حومه -1ناصرآباد
2533311
85
هاجر - دخترانه - عادي-دولتي - ناحیه: 1 قزوين خ آزادى شمالي ک ارشاد
3339114
86
ياسين - دخترانه - غيردولتي - ناحیه: 1 قزوين خ شهيدبابائي (دانشگاه )ک 27
3664858