تولید وتعمیر انواع ترانس

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
الکترو آلفا مجید مرادی خیابان اسدآبادی مقابل شیشه چی
2556546
2
الکتروصنعتی امید ابراهیم دودانگه دوراهی همدان خیابان صناعت
2565495
3
الکتروصنعتی علی علی اصغر کشاورز سیاهپوش خیابان منتظری جدید مقابل کاشی و سرامیکبرلیان جنب کوچه دلجو
2568155