بازیافت و آسیاب مواد و ضایعات پلاستیکی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
جمع آوری مواد بازیافتی مندالی احمد مندالی خ شهیدانصاری- مقابل کلانتری 12 بازار- مقابل سرای حاج رضا
2220923
2
جمع آوری مواد بازیافتی آشوری حسین آشوری بلوار میرزاکوچک خان- سمت راست- انتهای گاراژ اردکانی
2227082
3
جمع آوری مواد بازیافتی خادمی بلخکانلو حسن خادمی بلخکانلو خ شهیدانصاری- مقابل کلانتری 12 بازار- داخل سرای حاج رضا
2238980
4
جمع آوری مواد بازیافتی خضری احمد خضری جنکانلو خ شهیدانصاری- مقابل کلانتری 12 بازار- روبروی پارکینگ
2221630
5
جمع آوری مواد بازیافتی صابری راد محمد صابری راد خ نواب جنوبی - رودخانه بازار- نبش کوچه 13
2232270
6
جمع آوری مواد بازیافتی علی اکبر تقی پور علی اکبر تقی پور خ شهیدانصاری- مقابل کلانتری 12 بازار- روبروی پارکینگ
2233990