تولید و تعمیر مخزن و تانکر

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
تانکر سازی ابراهیمی محمود ابراهیمی کیلومتر 4 جاده قدیم تهران، مجتمع صنعتی شهید رجایی
2554572