تفنگ بادی4/5 تندباد

ساخت صنایع دفاعی ایران مدل 1365 فوق العاد دقیق بدون تعمیر

قیمت: 300,000 تومان - تلفن: 09117035101